• Hot!

    พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

    พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ […]