• Hot!

    พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. ๒๕๓๕

    พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. ๒๕๓๕ _____________ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้     […]

  • Hot!

    พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

    พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้            มาตรา […]