• Hot!

    รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

    รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. _________________ ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..            โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐและ การออกแบบผลิตภัณฑ             พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 37 และมาตรา 4๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย     […]

  • Hot!

    ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๒๕๕/๒๕๕๔

    เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๕๕๔ บันทึกวิเคราะห์สรุป สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค(า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีได้มีมติใหเสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ ๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่ปัจจุบันการคุ้มคร้องเครื่องหมายการค้าในระดับสากล ได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายประเภทใหม่ๆ ซึ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังครอบคลุมไม่ถึง จึงสมควรขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และปรับปรุงขั้นตอนตลอดจนระยะเวลาในการพิจารณาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ […]