• Hot!

    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. … (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)

    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่..)  พ.ศ. …  (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน  และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา  (ฉบับที่..) พ.ศ. … หลักการ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังต่อไปนี้ (๑)  กำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว  และกำหนดบทสันนิษฐานกรณีผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวหนี หรือจะหลบหนี  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๑๐๘  วรรคสาม  และเพิ่มมาตรา  ๑๑๗  วรรคสอง) (๒)  กำหนดมิให้เรียกประกันหรือหลักประกันเกินสมควรโดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมารการป้องกันที่ใช้กับผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวประกอบด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐  วรรคสาม) (๓)  กำหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกัน  และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี  กรมบังคับคดี […]