• Hot!

  พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

  พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า   […]

 • Hot!

  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559                                     อาสัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พ.ศ.  ๒๕๓๔   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ […]

 • Hot!

  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

  พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ _________________ ภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ […]

 • Hot!

  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๒๕๕/๒๕๕๔

  เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๕๕๔ บันทึกวิเคราะห์สรุป สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค(า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีได้มีมติใหเสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ ๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่ปัจจุบันการคุ้มคร้องเครื่องหมายการค้าในระดับสากล ได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายประเภทใหม่ๆ ซึ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังครอบคลุมไม่ถึง จึงสมควรขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และปรับปรุงขั้นตอนตลอดจนระยะเวลาในการพิจารณาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ […]