เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์แม้จะลาป่วยเพียงวันเดียว ระเบียบดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

หลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาเมื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 นั้น แต่การประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงานซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขหรือมีระเบียบใดๆ ออกมาใช้ชั่วคราว พรบ.คุ้มครองแรงงานจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลาป่วยยังคงต้องใช้ใบรับรองแพทย์ก็ต่อเมื่อเป็นการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แต่เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ดังนี้สามารถทำได้หรือไม่ ทนายความคดีแรงงานได้แบ่งออกไว้เป็นสองกรณีดังต่อไปนี้

พนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติการลา ยังคงมีหน้าที่ต้องทำตามระเบียบวันลาของบริษัทนั้นๆ แม้ว่าลาป่วยไม่ถึง 3 วันก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะมาตรการที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทอาจจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อลาป่วย 2 หรือ 3 วัน

พนักงานผู้ลาป่วย หากนายจ้างใช้มาตรการลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และลูกจ้างผู้ลาป่วยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหากมีการเลิกจ้างงาน ลดเงินเดือน หรือการลงโทษใดๆ เนื่องจากลาป่วยดังกล่าวนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะโต้งแย้งการกระทำโดยไม่ชอบของนายจ้างได้

ดังนั้นหากมีการกระทำที่ไม่ชอบโดยกฎหมายของนายจ้าง การปรึกษากับทนายความเป็นการแก้ไขที่จะช่วยให้มีการร้องเรียนนายจ้างต่อกระทรวงแรงงานได้

{ 0 comments }

หน้ากากอนามัยในยุคนี้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปแล้ว เมื่อมีการกักตุนสินค้าหรือขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจริงหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม

สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยเกินราคา   ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เริ่มหาซื้อยาก มีการกักตุน และเสนอขายในราคาที่แพงกว่าปกติ เหตุผลหลักที่มีการกักตุนนั้นซึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อไปขายต่อเก็งกำไร เช่นหน้ากากอนามัยที่เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมขายแผ่นละ 1 บาท แต่ผู้ต้องหานำไปขายต่อสูงสุดแผ่นละ 15 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฉวยโอกาสกักตุน ในช่วงที่เกิดวิกฤต

การเพิ่มราคาสินค้าดังกล่าวมีความผิดต่อกฎหมายใด ทนายความคดีธุรกิจ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานขายสินค้าเกินราคาไว้ ดังนี้ ประเทศไทยมีกฎหมาย คือ พรบ.ราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้เกินราคาที่ขายกันอยู่ได้ และการกักตุน จะต้องมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมก่อน จึงจะสามารถอาผิดได้ และต้องเป็นกรณีที่กักตุนไว้เพื่อจำหน่าย หรือนำออกจำหน่ายล่าช้า

ตรงกันข้ามหากยังไม่มีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมการกักตุนไว้เพื่อจำหน่ายก็จะไม่มีความผิด แต่ประกาศดังกล่าวนั้นจะใช้หรือให้ได้เห็นแค่เพียงช่วงที่เป็นวิกฤตในบางสถานการณ์เท่านั้น  ไม่ใช่กฎหมายที่ผลใช้อยู่ตลอดอย่างกฎหมายอื่น

{ 0 comments }

จดทะเบียนหย่าคู่สมรสเก่าหลังแยกกันอยู่

April 1, 2020

หลายคู่ที่ประสบปัญหาชีวิตคู่ ตัดขาดจากัน และแยกกันอยู่ทั้งๆ ที่ยังคงมีสถานะในทางกฎหมายเป็นสามีภรรยากัน หรือยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าคู่สมรสเก่านั่นเอง เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายที่แยกกันไปไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือที่เกี่ยวกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายก็จะยังคงสถานะสามีและภรรยาไว้ดังเดิม เพราะเห็นว่าการไม่จดทะเบียนหย่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อการแยกกันอยู่ แต่เมื่อใดที่มีปัญหาและไม่สามรถดำเนินการต่อได้เพราะคู่สมรสเก่า เช่น การจดทะเบียนสมรสใหม่ การจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น คู่สมรสที่เกิดได้รับปัญหาจึงเริ่มที่ต้องการจะจดทะเบียนหย่า แต่ก็มีปัญหาอีกว่าในบางกรณีคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการแยกกันอยู่มานานหลายสิบปีจนไม่มีข้อมูลที่อยู่จะติดต่อกันได้ หรือคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่อาจทราบที่อยู่สำหรับการดำเนินการฟ้องหย่าได้ การดำเนินคดีในการฟ้องหย่าคู่สมรสเก่านั้นจำเป็นต้องมีที่อยู่ที่แน่ชัดเพื่อการจัดส่งคำฟ้อง หากไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัดอาจจะต้องมีการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือใช้ข้อกฎหมายเพื่อขอที่อยู่ ในส่วนของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ ตามกฎหมายเดิมการส่งคำฟ้องหย่า ของประเทศไทยนั้นไม่สามารถส่งไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ได้ แต่ไม่นานมานี้มีการออกกฎหมายใหม่ให้ส่งผ่านบริษัทดังกล่าวได้แล้วแต่ว่าผู้ฟ้องจะต้องทราบที่อยู่อย่างชัดเจน  

Read the full article →

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้นอเมริกาประเภทไหนทราบผลเร็วกว่า?

March 17, 2020

มีหลายคนที่ต้องการย้ายไปอยู่กับคู่สมรสที่อเมริกา จึงได้ทำการขอยื่นวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาแต่การยื่นขอวีซ่านั้นมีระยะเวลานานพอสมควรในการทราบผลอนุมัติ จึงมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วการที่คู่หมั้นต้องการย้ายไปอยู่กับคู่สมรสอีกฝ่ายที่อเมริกาผู้ที่ต้องเดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศดังนั้นจึงต้องเลือกว่าควรจะทำวีซ่าประเภทไหนดีที่จะสามารถทำให้เดินทางไปได้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน หรือท่องเที่ยว ในกรณีการยื่ขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนเป็นอย่างต่ำเพื่อทราบผลอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็นเวลานานพอสมควร และเมื่อมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่เนื่องจากวีซ่าท่องเที่ยวนั้นใช้ระยะเวลาในการทราบผลเร็วกว่าวีซ่าคู่หมั้น จากคำแนะนำของทนายความวีซ่านั้น กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้ขอในช่วงเวลาเดียวกันทุกคนอาจจะยื่นขอวีซ่าท่องเทียวได้แต่วีซ่าท่องเที่ยวนั้นอาจจะถูกปฏิเสธสูง เนื่องจากทางUSCISสามารถตรวจสอบประวัติได้ว่าเคยมีการยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นมาก่อนแล้ว ดังนั้นหากผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปอยู่อาศัยกับคู่สมรสในสหรัฐอเมริกาโดยเร็ว จึงต้องศึกษาหาข้อมูลและการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รู้ข้อมูลในการทำเอกสารให้ขั้นตอนการขอวีซ่าสั้นลงและเป็นไปได้รวดเร็ว

Read the full article →