ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีประเด็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาเรียกร้องให้มี การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

หากท่านเห็นว่าท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาล ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิที่จะดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้มีการรับผิดได้ ตามฐานของกฎหมายที่มีอยู่ทั้งในส่วนของ คดีแพ่งในส่วนของเรื่องสัญญาและละเมิด และในคดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่น และความผิดฐานกระทำโดยประมาท ดังนั้น หากท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ตามสิทธิของท่านไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเรียกร้องในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาได้

ทั้งนี้หากความเสียหายเกิดขึ้นจากบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลของรัฐ ในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนนั้น จะมีความพิเศษตรงที่ท่านจะฟ้องหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ โดยตรงไม่ได้ ท่าน จะต้องฟ้องนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นๆ สังกัดอยู่ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี  2539 (ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้สิทธิในการฟ้องคดีทางแพ่งของท่านเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด นั่นคือยังฟ้องได้แต่ต้องฟ้องให้ ถูกคนเท่านั้นเอง) หากท่านต้องการปรึกษาหรือทราบข้อกฎหมายในการดำเนินคดีแก่โรงพยาบาลหรือบุคลากรของ โรงพยาบาลเรามีทนายความที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน

 

Keyword : บริการทางการแพทย์, ความเสียหายที่เกิดจากแพทย์, ค่าสินไหมทดแทน, ,ละเมิด, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, เจ้าหน้าที่, ทันแพทย์, จักษุแพทย์, โรงพยาบาล, สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, ผู้เสียหาย

{ 0 comments }

ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมไทยเราทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทำงานมักนิยมมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “อยู่ก่อนแต่ง” เพื่อเป็นการทดลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคสมัยใหม่จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

            เนื่องจากในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้บุตรที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ผู้เป็นบิดาอาจไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้  ในกรณีที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกที่เกิดมาจะถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นแม่เพียงผู้เดียว และจะเป็นลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ดังนั้นผู้เป็นพ่อก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย แต่ต่อมาถ้าแม่ต้องการให้พ่อจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ก็จะต้องให้พ่อดำเนินการรับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อเสียก่อน จึงจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูบุตรได้

กรณีลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ในทางกฎหมายเราเรียกว่า “บุตรนอกสมรส”  ซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดวิธีการที่จะเป็นทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็น “บุตรชอบด้วยกฎหมาย” ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  1. บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร
  2. บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายภายหลัง
  3. ศาลพิพากษาว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนรับรองบุตรจะต้องให้บิดาไปจดทะเบียนรับรองบุตรกับนายทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอในแต่ละจังหวัด โดยมารดาต้องให้ความยินยอม รวมทั้งเด็กต้องให้ความยินยอม หากต้องการรายละเอียดหรือคำปรึกษาเพิ่มเติมสำนักงานกฎหมายของเรามีทนายความผู้เชี่ยวชาญในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมาเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านแก้ไขข้อปัญหาได้

 

Keyword : ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร,บุตรชอบด้วยกฎหมาย,พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน,บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร,บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายภายหลัง,ศาลพิพากษา,สิทธิเรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูบุตร,ทนายความ,ที่ปรึกษา,สำนักงานทนายความ

{ 0 comments }

การหย่ากับคู่สมรสชาวต่างชาติ

May 8, 2019

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ.2481 ได้กล่าวถึงการใช้กฎหมายว่าต้องใช้กฎหมายของสัญชาติใดในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือในเรื่องของอำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า การฟ้องคดีหย่าต่อศาลไทยสำหรับผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติและต่างสัญชาติกัน  ความเฉพาะทางของการฟ้องคดีหย่ากรณีที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาตินั้นคู่สมรสจะต้องนำเสนอกฎหมายต่างประเทศต่อศาลไทยด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายกำหนดไว้ว่า ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าได้และสำหรับเรื่องอำนาจปกครองบุตรกำหนดไว้ว่า สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดา และเรื่องค่าเลี้ยงดูก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลซึ่งถูกเรียกร้องให้อุปการะเลี้ยงดู ดังนั้น หากต้องการจะฟ้องหย่ากับชาวต่างชาติเรียกร้องอำนาจปกครองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร จึงจำเป็นต้องยื่นกฎหมายสัญชาติของสามีในเรื่องหย่า อำนาจปกครองบุตรและค่าเลี้ยงดูต่อศาลไทยด้วย เนื่องจากกฎหมายต่างประเทศถือว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายไทยที่ศาลจะรู้เองได้ดั้งนั้นเราจึงจำเป็นต้องยื่นกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้ศาลไทยพิจารณา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรามีความจำเป็นต้องยื่นกฎหมายต่างประเทศต่อศาลไทย แต่สำหรับเรื่องค่าเลี้ยงดูนั้น ศาลไทยจะไม่พิพากษาให้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดไว้ โดยศาลไทยจะพิจารณาจากจำนวนเงิน ความเป็นจริงเท่านั้น ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถ รายได้ ของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายความเป็นจริงเท่านั้น ดังนั้นการที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติในกรณีดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาทนายความและทราบกฎหมายต่างประเทศในเรื่องนั้นๆ ก่อนการดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือเพื่อต่อสู้คดีก่อน   Keyword : คู่สมรสต่างชาติ, การขัดกันแห่งกฎหมาย, ค่าอุปการะเลี้ยงดู, อำนาจปกครองบุตร, สามีต่างชาติ, ภรรยาต่างชาติ, การฟ้องหย่ากับคู่สมรสต่างชาติ, สหรัฐอเมริกา, ศาลไทย, กฎหมายต่างประเทศ, กฎหมายสัญชาติ, การนำเสนอกฎหมายต่างประเทศ

Read the full article →

เเก๊งไฮโซเช่าบ้านหรู มั่วสุมปาร์ตี้ยาบ้า

April 29, 2019

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจ บุกจับปาร์ตี้ยาเสพติด ตำรวจได้เข้าทลายปาร์ตี้ยาบ้าภายในทาวน์โฮม 3 ชั้น ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเช่าบ้านมั่วสุมจัดปาร์ตี้ยาเสพติด โดยจะเปิดให้บริการทั้งวันทั้งคืน ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นการเช่าบ้านเพื่อนัดกลุ่มเพื่อนมาร่วมเสพยาโดยเฉพาะ  ในทาวน์โฮมดังกล่าวพบวัยรุ่นจำนวนหนึ่งซึ่งมีคนดังในสื่อของสังคมรวมอยู่ด้วย พร้อมของกลางยาเค, ยาอี , กัญชา, ยาไฟว์ไฟว์ หรือยาเสียสาวและยาฟีนาซีแพม ตกเกลื่อนพื้นทั้งสามชั้น เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งไว้ 2 ข้อหา คือ เสพสารเสพติดและครอบครองยาเสพติด การเสพสารเสพติดและครอบครองยาเสพติดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ที่มีอัยการทำหน้าที่เป็นโจทย์ยื่นคำฟ้อง การต่อสู้คดียาเสพติดจำเลยจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนจนกว่าจะเป็นที่พอใจของศาล ดังนั้น จำเลยในคดียาเสพติดจึงจำเป็นต้องมีทนายความที่เชี่ยวชาญในคดีอาญาเพื่อทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของจำเลยที่พึงได้รับตามกฎหมาย แม้ว่าจำเลยผู้นั้นจะกระทำความผิดจริงก็ตามแต่จำเลยก็ควรต้องได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย Keword ปาร์ตี้ยาเสพติด, ไฮโซเสพยา, มั่วสุมปาร์ตี้ยาบ้า, ยาเค, ยาอี , กัญชา, ยาไฟว์ไฟว์, ยาเสียสาว, ยาฟีนาซีแพม, ครอบครองยาเสพติด, เสพสารเสพติด, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย, ยาเสพติด, บทลงโทษ

Read the full article →