ถ้าคุณโดนปฏิเสธวีซ่าครอบครัวเช่น วีซ่า แต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น สามารถอุทธรณ์ได้ ตอนที่โดนปฏิเสธจะได้รับเอกสารปฏิเสธที่อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงโดนปฏิเสธ ถ้ามีโอกาสอุทธรณ์ การwaiver และทำคำร้อง I-601 ที่จะยื่นที่ USCIS รัฐบาลอเมริกาทำตาม แบบฟอร์ม I-601 เหตุผลตาม กฎหมายสหรัฐและหลักฐาน เป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ ถ้าไม่ทำตามรายละเอียด และตอบเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นwaiverและอาจเสียเวลาตอนที่เตรียม I601 ต้องเตรียมกฎหมายสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญ เราสามารถช่วยคุณเตรียมได้ เราทำงาน เกี่ยวกับwaiver
มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยทนายความสหรัฐที่มีความเชียวชาญ และชนะหลายคดี เราไม่สามารถการันตีผลได้ทุกคดี

การยื่นwaiverเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าในบางประเภท เช่น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน จำเป็นต้องยื่นwaiver ด้วยแบบฟอร์ม I-601 ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ คำขอวีซ่าwaiverนั้นสำหรับเอกสารแนบท้ายและหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการยื่นเสนอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจะมีมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีและแล้วแต่บุคคลต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการเตรียมหลักฐานเอกสารดังกล่าว เมื่อยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน USCIS เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาหลักฐานและเอกสารต่างๆ สิ่งสำคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขของการยื่นวีซ่า waiver สหรัฐฯที่จะต้องสังเกตคือวีซ่า waiverสหรัฐฯนั้นไม่สามารถที่จะยื่นในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกันกับคำขอวีซ่าสหรัฐฯได้ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นคนไทยจะต้องมีการถูกปฏิเสธวีซ่าจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯมาเสียก่อนจึงจะไปสู่ขั้นตอนการยื่นwaiverวีซ่าที่ถูกปฏิเสธมาได้ โดยผู้ถูกปฏิเสธคำขอวีซ่าสหรัฐฯจะได้รับเอกสารการถูกปฏิเสธไม่ได้รับอนุมัติให้ได้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวจะมีข้อความระบุเหตุผลที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธเอาไว้ เพื่อที่ผู้ถูกปฏิเสธวีซ่าจะสามารถจัดหาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ยื่นประกอบแนบท้ายมากับคำขอวีซ่า waiverได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามเหตุผลที่ถูกปฏิเสธ
ในประเทศไทย การปฏิเสธวีซ่าและการยื่นวีซ่า waiverนั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแยกกันกล่าวคือ หน่วยงาน  USCIS รับผิดชอบด้านวีซ่า waiver  ส่วนสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ในกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบด้านการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอ ตามที่ทนายความคดีครอบครัวของประเทศไทย (http://www.lawfirm.in.th/waiver-I-601-visa-denial.html ) สุทธิดา ทองขวัญ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯในประเทศไทย  การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยที่มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงอย่างมากในการถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯของผู้ยื่นคำขอคนไทยทนายความคนเข้าเมืองสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติควรมีความสามารถที่จะคาดการณ์ปัญหาของการปฏิเสธวีซ่าล่วงหน้าได้และสามารถแนะนำวิธีดำเนินการที่ถูกต้องแก่ลูกความได้อีกด้วย

{ 0 comments }

คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย หากสามารถตกลงหย่ากันได้ สามารถจดทะเบียนหย่าได้ ณ  สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอต่างๆ ที่ประเทศไทย โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกัน กรณีที่มีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ต่างประเทศ แล้วคู่สมรสฝ่ายที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาจดทะเบียนหย่าที่ประเทศไทย ก็สามารถหย่าได้ 2 วิธีคือ

 

วิธีแรก    การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน โดยคู่สมรสที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอต่างๆ ที่ประเทศไทย และส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งพำนักอยู่ แต่วิธีการนี้จะใช้เวลานาน และยุ่งยาก

 

วิธีที่สอง การฟ้องหย่า โดยปกติการฟ้องหย่าต่อศาล หากคู่สมรสตกลงกันไม่ได้ คู่สมรสต้องเดินทางมาศาลอย่างน้อย 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ศาลไทยได้มีการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีหรือสืบพยานออนไลน์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้คู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเอง และรวมทั้งคู่ความที่อยู่ในต่างประเทศด้วย ก็ไม่ต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาศาลด้วยตนเอง แต่สามารถสืบพยานออนไลน์ผ่านทางสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ

 

ตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและไม่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อดำเนินการเรื่องหย่าได้สะดวกขึ้นโดยวิธีการฟ้องศาล ซึ่งสามารถแต่งตั้งทนายความหรือมอบอำนาจในดำเนินการฟ้องหย่าต่อศาลไทย และใช้วิธีสืบพยานออนไลน์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ ตามที่ทนายความคดีครอบครัวของประเทศไทย (http://www.lawfirm.in.th/divorce.html  ) สุทธิดา ทองขวัญ แต่ทั้งนี้รายละเอียดในการดำเนินการควรได้รับการปรึกษาจากทนายความคดีหย่า ผู้เคยดำเนินการเรื่องนี้มาก่อน เพื่อได้ข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

{ 0 comments }

ปลดกัญชา กัญชง ทุกส่วนออกจากกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

June 7, 2022

Credit photo by Skunk News หลังจากที่ทางรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2564 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ตราขึ้นมาแทน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การถอดกัญชาทุกส่วนออกจากบัญชียาเสพติดโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565เป็นต้นไป ซึ่งจะปลดล็อกทุกส่วนกัญชาออกจากความเป็นยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% จะยังถือว่าเป็นสารเสพติด จะมีการควบคุม ทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต หลังจากที่นายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเผยแพร่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ให้ 1. กัญชาทุกส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด 2. สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC หรือ CBD ไม่เกิน 0.2% ไม่ถือเป็นยาเสพติด 3. มีผลบังคับใช้หลังเผยแพร่ประกาศ 120 วัน (มีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. 65) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Health & Medical ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพรและอาหาร […]

Read the full article →

ทนายความคดีอาญาอธิบายคำร้องขอลดโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

March 30, 2022

ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ แก้ไขอัตราโทษลดลงกว่าอัตราโทษเดิม เป็นคุณแก่จำเลย   ตามที่เมื่อประมาณสิ้นปี 2564 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ก็คือประมวลกฎหมายสาเสพติด 2564   สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ บทกำหนดโทษหรืออัตราโทษ มีสาระสำคัญ คือ การแบ่งแยกกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะการกระทำความผิดที่แตกต่างกัน เช่น แยกผู้ค้ารายย่อยกับผู้ค้ารายใหญ่ออกจากกัน แยกผู้เสพออกจากผู้ค้า เป็นต้น   การกำหนดโทษผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้มุ่งเน้นให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับการกระทำผิด ไม่มีโทษขั้นต่ำ เว้นแต่เป็นเรื่องการค้าโดยหัวหน้าหรือผู้สั่งการ และมุ่งเน้นเพื่อการดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่มากกว่าการดำเนินการกับกลุ่มแรงงาน   สิ่งสำคัญตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้คือ มีการแก้ไขอัตราโทษให้ลดลงเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด   นอกจากนี้ มีการยกเลิกบทสันนิษฐานที่เด็ดขาดว่าการมีไว้ในครอบครอง หมายถึงการครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่เพิ่มบทสันนิษฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้ หมายถึงการครอบครองเพื่อเสพ   การปรับอัตราโทษเน้นที่การปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ทำผิดร้ายแรง พิจารณาจากพฤติการณ์และผลกระทบที่ร้ายแรง และเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสม ความผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น เสพ/ครอบครองเพื่อเสพ หากจะลงโทษจำคุก ให้ศาลคำนึงถึงการการบำบัด เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นวิธีการอื่นเพื่อความปลอดภัย หรือนำเงื่อนไขการคุมประพฤติมาใช้   เมื่อกฎหมายแก้ไขอัตราโทษให้ให้ลดลงเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด ผู้กระทำความผิดมีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้าง   ผู้กระทำความผิดในกรณีที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากเป็นผู้กระทำความผิด ที่ยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่ และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ผู้กระทำผิด ผู้อนุบาล […]

Read the full article →