เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพิ่งประกาศแก้ไขกฎหมายกัญชาให้พืชกัญชานั้นปลูกในได้โดยหน่วยงานที่ถือใบอนุญาต แต่ยอด ช่อดอกของกัญชายังถือว่าผิดกฎหมาย และยาง น้ำมันที่มีอยู่ในพืชกัญชายังคงผิดกฎหมาย เว้นแต่จะกำหนดโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต

กัญชาทางการแพทย์ได้รับการรับรองในปี 2562 และในปัจจุบันโรงพยาบาลและคลินิกอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยกำหนดให้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบของยาอมใต้ลิ้นและทางปาก อย่างไรก็ตามดอกและใบกัญชาแห้งไม่สามารถทำได้โดยแพทย์

ปัจจุบันอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้เฉพาะกับรัฐบาลโดยแค่เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้นที่มีใบอนุญาต โดยทั่วไปเกษตรกรยังคงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมกระบวนการเพาะปลูก

การแก้ไขใหม่นี้ยังยกเลิกกระท่อม ฝิ่นและเห็ดขี้ควาย ถูกยกเลิกเป็นยาเสพติดในประเภทที่ 5 อีกด้วย

ตามกฎหมายอาญาไปที่ทนายความ (สำนักงานกฎหมายชนินาฏ) ฉบับแก้ไขใหม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาที่มีใบ ลำต้น และ เกี่ยวกับการปลูกกัญชาโดยนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต

Photo by dorothy watson

{ 0 comments }

เมื่อเดือน พ.ค. 2018 นางสาววารุณี วงศ์วิเรศ ได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวให้นายโอเวน วิลสันดาราดังชาวอเมริกัน ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กที่เธอให้กำเนิด จ่ายค่าเลี้ยงดู เดือนละ 758,500 บาท และค่าชดเชยที่ขาดรายได้รวมทั้งค่าทำคลอดเป็นเงินราว 2.1 ล้านบาท ให้กับแก่ตน

หลังจากที่นางสาววารุณีให้กำเนิดลูกสาว จึงมีการตรวจDNAและผลชี้ว่า วิลสันเป็นพ่อแท้ ๆ ของเด็ก วิลสันจึงยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรประมาณ 758,000 บาท ต่อเดือน และเงินก้อนราว 2.1 ล้านบาท ให้กับวารุณี สำหรับค่าพยาบาล ค่าพี่เลี้ยง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวิลสัน ไม่มีการฟ้องร้องให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นางสาววารุณีได้ยื่นฟ้องขอให้เธอมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทำให้เธอมีอำนาจตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาว

ตามกฎหมายครอบครัวของประเทศไทย แม้ว่าสามีภริยามิได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งทำให้เด็กที่เกิดจากสามีภริยาคู่นั้นไม่ได้ทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายสามี แต่สามียื่นรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของสามี เด็กก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีด้วย

 

{ 0 comments }

เลื่อนเก็บ ‘ภาษีที่ดินฯ’ ใหม่ เป็นเดือน สิงหาคม 2563

December 7, 2020

กระทรวงมหาดไทยประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่ จากเดิมเมษายนไปเป็นสิงหาคม 2563เนื่องจากเนื่องความล่าช้าของการออกกฎหมายลำดับรองอีก 8 ฉบับ ในการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการยื้อเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มนายทุนที่ถือครองที่ดินไว้ในมือจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังจัดการหรือดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินไม่ทันตามกำหนด จึงทำให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวต้องออกมาชี้แจงว่าการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับกลุ่มบุคคลหรือนายทุน แต่เกิดจากการออกกฎหมายลำดับรองยังไม่แล้วเสร็จทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงได้ประกาศเลื่อนการใช้กฎหมายออกไป ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบดังนั้นหากมีการประกาศใช้กฎหมายในเวลานี้อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล และไม่กล้าตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ

Read the full article →

อนุมัติร่าง ทำแท้งไม่ผิดกฎหมาย

November 19, 2020

ครม. เห็นชอบปรับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก หากอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้โดยไม่มีความผิด เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. 2563  ที่ผ่านมา จากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยประมวลอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกมีความผิดอาญา เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงเกินจำเป็น อันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่ว่าด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายนี้ ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกมีความผิดอาญา   โดยมีเนื้อหาแก้ไขว่า 1.กำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ มีความผิดและต้องรับโทษ เพื่อคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ให้เกิดความสมดุลกัน กล่าวคือหากอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้โดยไม่มีความผิด 2.เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิง และกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำแท้ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ทำแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิต “มาตรา 301 […]

Read the full article →