เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศราชกิจจาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในเรื่องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในฉบับที่ 32 นี้ มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยระหว่างบุคคลที่จะเป็นคู่ความกัน อาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอม และอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาได้หากศาลเห็นว่าสมควร โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

การเพิ่มวิธีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีตามกฎหมายใหม่ อาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้คดีจบเร็วยิ่งขึ้นและยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ก่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสัญญาประนีประนอมยอมความให้ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังอีก

อย่างไรก็ดีการไกล่เกลี่ยนควรมีทนายความผู้เชี่ยวชาญในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อทำให้การตกลงเป็นไปได้รัดกุมทั้งในเรื่องของการได้รับหรือเสียผลประโยชน์ ไม่ควรตกลงเองโดยไม่มีการปรึกษาผู้มีความรู้เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดการผิดสัญญา และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องในภายหลังได้

{ 0 comments }

ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบการพิจารณาคดีจัดการมรดกทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อลดการระบาดของโรคและการเดินทางมายังศาล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกข้ามเขต ตลอดจนเข้าถึงกระบวนการพิจารณาไต่สวนคดีมรดก เดิมทีการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกประชาชนจำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องยังศาลเองแต่ระบบการยื่นใหม่นั้น การจัดการมรดกไม่ต้องไปศาล แล้ว

แต่เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทำให้ศาลออกระเบียบใหม่โดยการยื่นคำร้องต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในส่วนของการพิจารณาคดีจะใช้การไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่ระบบนี้จะต้องดำเนินยื่นคำร้องผ่านอัยการ

ในความเป็นจริงการดำเนินงานผ่านอัยการนั้นมีความล่าช้าเนื่องจากมีคดีจากประชาชนจำนวนมาก การไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้นเป็นแค่กระบวนการหนึ่งเพื่อลดการเดินทาง การยื่นคำร้องผ่านอัยการนั้นใช้เวลานาน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ทนายความคดีมรดก นั้นสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องจัดการทรัพย์สินมรดกได้ดีกว่า

{ 0 comments }

กฎหมายหย่าใหม่ของจีนต้องรอ 30 วันเพื่อหย่า

August 19, 2020

Credit photo by Flickr ประเทศจีนได้ออกกฎหมายหย่าใหม่ โดยมีเงื่อนไงต้องหย่าหลังจากตกลงกัน 30 วัน ประเทศจีนออกกฎหมายใหม่โดยกำหนดให้คู่สมรสที่ต้องการยุติการแต่งงานมีเวลาเพื่อทบทวนหรือให้เวลาเพื่ออารมณ์สงบลงกันก่อน เพื่อลดอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศจีน ตั้งแต่ปีหน้าคู่สมรสที่พร้อมสำหรับการหย่าร้างตามข้อตกลงจะต้องรอ 30 วัน เพื่อทบทวนการตัดสินใจใหม่ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ที่ผ่านโดยสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชาชนสามารถจดทะเบียนหย่าได้ภายในเวลานี้ หลังจากช่วงเวลารอคอย ผู้ที่ต้องการหย่าจะต้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเอกสารการหย่าอย่างเป็นทางการ โดยกฎหมายใหม่นี้จะใช้ไม่ได้กับครอบครัวที่มีประวัติความรุนแรงในครอบครัวหรือการคบชู้ เพราะคู่สมรสเหล่านี้มักจะหย่าร้างกันด้วยการฟ้องร้อง จึงเข้าข้อกำหนดการรอหย่าใน 30 วันที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนประเทศไทย กฎหมายหย่า หากเป็นการสมรสที่สำนักงานเขตที่ประเทศไทยและคู่สมรสสมัครใจหย่าโดยความยินยอมสามารถจดทะเบียนหย่าได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลาดังข้างต้น แต่หากดำเนินการหย่าโดยศาลจะต้องมีบางเหตุหย่าที่ต้องแยกกันอยู่อย่างน้อย 3 ปี หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งร้างเกิน 1 ปี

Read the full article →

อัพเดทกฎหมายใหม่ น่าสนใจ

August 19, 2020

สรุปกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ 3 ฉบับ เริ่มใช้บังคับแล้ว กฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใหม่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์มีชื่อในทะเบียนจะยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องเสียภาษี0.02% บางคนอาจคิดว่าเพียงแต่มีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ แต่การกระทำดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำปรึกษาจากทนายความอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เสนอแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่การคุ้มครองการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น เปิดทางเจ้าของสิทธิ์แจ้ง ISP ถอดงานละเมิดจากเว็บได้ทันที จากเดิมต้องร้องขอต่อศาลสั่ง พร้อมเพิ่มการเอาผิดผู้ผลิต ผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮก หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำตามร่างกฎหมายฉบับใหม่สามารถระงับการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ได้เร็วกว่าระบบปัจจุบัน ในอดีตกฎหมายเดิมถูกนำมาใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ฐานหมิ่นประมาท แต่เสนอแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของประชาชนนั้นเพื่อเจาะจงไปที่การเอาผิดฐานปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโทษทางอาญา อย่างไรก็ดี  ความผิดฐานหมิ่นประมาทฟ้องคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง ฐานละเมิด และ ฟ้องอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในวิธีปกติ

Read the full article →