กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแก้ใหม่

by admin on April 12, 2019

ราชกิจจานุเบกษาออกกฎหมายวิอาญาใหม่เพื่อจะป้องกันสิทธิของจำเลย ที่ไม่มีทนายความ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การไต่สวนมูลฟ้องในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อการ คุ้มครองสิทธิของจำเลยเนื่องจากจำเลยอาจจะไม่มีทนายความ คอยช่วยเหลือ ซึ่งทำให้จำเลยถูกลิดรอนสิทธิและไม่มีโอกาสที่จะต่อสุ้คดี ไว้อย่างเต็มที่

ดังนั้น ในคดีที่มีโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องศาล ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยไม่มีทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้ และในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยมาศาลโดยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความ  ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยให้ศาลจ่ายเงินและค่าทนายความที่ศาลตั้ง

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของจำเลยที่จะมีโอกาสต่อสู้คดีให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมมากที่สุด และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทนายความในคดีอาญาที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้จำเลยเข้าถึงสืทธิอันพึงมีตามกฎหมาย

Tagged: ทนายความ, สืบพยาน, จำเลย, โจทก์, อัตราโทษ, ข้อเท็จจริง, ไต่สวนมูลฟ้อง, ศาลตั้งทนายความ, ออกหมายจับ, ปรึกษากฏหมาย, สืบพยาน, ความยุติธรรม, การพิจารณา, สำนักงานกฎหมาย, การตั้งทนายความ,คดีอาญา,จำเลยคดีอาญา,พรบ.วิธีพิจารณาความอาญา

Leave a Comment

Previous post:

Next post: