การจัดตั้งและดำเนินงานมูลนิธิ

by admin on July 2, 2019

ในปัจจุบันมีผู้สนใจก่อตั้งมูลนิธิกันมาก แต่ยังไม่เข้าใจการดำเนินการจัดตั้งว่ามีขั้นตอนอย่างไร เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111ได้กำหนดให้มูลนิธิ ต้องมีข้อบังคับและต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ การก่อตั้งมูลนิธิ ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลมารวมกันปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการในเรื่อง ทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ, จัดทำข้อบังคับของมูลนิธิ, กำหนดที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิ,แต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ เป็นต้น แต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการยื่นเรื่องราวของมูลนิธิ และสุดท้ายให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิ

มูลนิธิเกิดขั้นจากคน ๆ หนึ่ง หรือคนหลาย ๆ คน ที่ต้องการที่จะทำ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ทวีป หรือโลกใบนี้  ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมอยู่มากมาย  และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  หรือกล่าวโดยสรุป คือ มูลนิธิให้ความสำคัญอยู่ที่ทรัพย์สิน คือ เป็นการนำเอาเงินสด และอสังหาริมทรัพย์มารวมกันเข้าเป็นกองทุน เพื่อทำกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม Click here 

Tagged : การจัดตั้ง,มูลนิธิ,กองทุน,วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ,การกุศลสาธารณะ,คณะกรรมการของมูลนิธิ,ข้อบังคับของมูลนิธิ,สำนักงานมูลนิธิ,ทนายความ,สำนักงานกฎหมาย,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความผู้เชี่ยวชาญ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: