การหย่ากับคู่สมรสชาวต่างชาติ

by admin on May 8, 2019

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ.2481 ได้กล่าวถึงการใช้กฎหมายว่าต้องใช้กฎหมายของสัญชาติใดในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือในเรื่องของอำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า

การฟ้องคดีหย่าต่อศาลไทยสำหรับผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติและต่างสัญชาติกัน  ความเฉพาะทางของการฟ้องคดีหย่ากรณีที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาตินั้นคู่สมรสจะต้องนำเสนอกฎหมายต่างประเทศต่อศาลไทยด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายกำหนดไว้ว่า ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าได้และสำหรับเรื่องอำนาจปกครองบุตรกำหนดไว้ว่า สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดา และเรื่องค่าเลี้ยงดูก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลซึ่งถูกเรียกร้องให้อุปการะเลี้ยงดู ดังนั้น หากต้องการจะฟ้องหย่ากับชาวต่างชาติเรียกร้องอำนาจปกครองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร จึงจำเป็นต้องยื่นกฎหมายสัญชาติของสามีในเรื่องหย่า อำนาจปกครองบุตรและค่าเลี้ยงดูต่อศาลไทยด้วย เนื่องจากกฎหมายต่างประเทศถือว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายไทยที่ศาลจะรู้เองได้ดั้งนั้นเราจึงจำเป็นต้องยื่นกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้ศาลไทยพิจารณา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรามีความจำเป็นต้องยื่นกฎหมายต่างประเทศต่อศาลไทย แต่สำหรับเรื่องค่าเลี้ยงดูนั้น ศาลไทยจะไม่พิพากษาให้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดไว้ โดยศาลไทยจะพิจารณาจากจำนวนเงิน ความเป็นจริงเท่านั้น ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถ รายได้ ของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายความเป็นจริงเท่านั้น

ดังนั้นการที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติในกรณีดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาทนายความและทราบกฎหมายต่างประเทศในเรื่องนั้นๆ ก่อนการดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือเพื่อต่อสู้คดีก่อน

 

Keyword : คู่สมรสต่างชาติ, การขัดกันแห่งกฎหมาย, ค่าอุปการะเลี้ยงดู, อำนาจปกครองบุตร, สามีต่างชาติ, ภรรยาต่างชาติ, การฟ้องหย่ากับคู่สมรสต่างชาติ, สหรัฐอเมริกา, ศาลไทย, กฎหมายต่างประเทศ, กฎหมายสัญชาติ, การนำเสนอกฎหมายต่างประเทศ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: