คดีจัดการมรดก ไม่ต้องไปศาล

by admin on September 8, 2020

ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบการพิจารณาคดีจัดการมรดกทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อลดการระบาดของโรคและการเดินทางมายังศาล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกข้ามเขต ตลอดจนเข้าถึงกระบวนการพิจารณาไต่สวนคดีมรดก เดิมทีการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกประชาชนจำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องยังศาลเองแต่ระบบการยื่นใหม่นั้น การจัดการมรดกไม่ต้องไปศาล แล้ว

แต่เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทำให้ศาลออกระเบียบใหม่โดยการยื่นคำร้องต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในส่วนของการพิจารณาคดีจะใช้การไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่ระบบนี้จะต้องดำเนินยื่นคำร้องผ่านอัยการ

ในความเป็นจริงการดำเนินงานผ่านอัยการนั้นมีความล่าช้าเนื่องจากมีคดีจากประชาชนจำนวนมาก การไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้นเป็นแค่กระบวนการหนึ่งเพื่อลดการเดินทาง การยื่นคำร้องผ่านอัยการนั้นใช้เวลานาน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ทนายความคดีมรดก นั้นสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องจัดการทรัพย์สินมรดกได้ดีกว่า

Leave a Comment

Previous post:

Next post: