จะทำอย่างไรสำหรับแม่ที่ถูกพ่อของลูกฟ้องคดีเฮก (ลักพาตัวเด็ก)

by admin on February 18, 2022

คดีเฮกหรือคดีลักพาตัวเด็กข้ามชาติ เป็นคดีที่ศาลจะพิจารณาว่าเด็กมีถิ่นที่อยู่ประจำที่ไหน และเด็กจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศสุดท้ายที่เด็กอยู่ก่อนถูกพาตัวเด็กมาที่ประเทศไทยหรือไม่ และศาลจะไม่พิจารณาเรื่องอำนาจปกครองบุตร

หากเราเป็นฝ่ายแม่ที่เป็นคนพาตัวเด็กกลับมาจากต่างประเทศมายังประเทศไทย จะมีหลายปัจจัยเกี่ยวกับการพิจารณาว่าควรส่งตัวเด็กกลับไปต่างประเทศหรือไม่ เช่น นับจากวันที่เด็กถูกพาตัวมาจนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลมีระยะเวลาเกิน 1 ปีหรือไม่

หากเกิน 1 ปีขึ้นไป อาจจะมีข้อยกเว้นไม่ต้องส่งตัวเด็กกลับคืนไปต่างประเทศก็ได้ เช่น เด็กได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยแล้ว สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย หรือการส่งตัวเด็กกลับคืนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กอย่างร้ายแรง หรือเด็กตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจทนได้ หรือเด็กคัดค้านการส่งตัวกลับ แต่ต้องเป็นกรณีที่เด็กมีอายุและวุฒิภาวะที่ควรจะรับฟังคำคัดค้านได้ หรือการส่งตัวเด็กกลับคืนจะขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และประการสุดท้ายคือเด็กมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละกรณีจะต้องดูพฤติการณ์ ข้อเท็จจริง และเอกสารของแต่ละเคสประกอบกัน ซึ่งคดีประเภทนี้อาจจะต้องปรึกษาทนายความคดีลักพาตัวเด็กข้ามชาติเพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการสู้คดีต่อไป

Leave a Comment

Previous post:

Next post: