ชาวต่างชาติซื้อคอนโดได้จริงหรือ?

by admin on August 14, 2019

ประเทศไทยยังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติไม่เสื่อมคลาย เหตุผลหลักๆ คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้ง ทะเล ภูเขา น้ำตก อีกทั้งอาหาร ที่สำคัญค่าครองชีพต่ำก็ไม่แพง ทำให้ต่างชาติจากหลายประเทศอยากจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแบบถาวร

การที่ชาวต่างชาติจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ตามกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในประเทศไทย เว้นแต่ว่าจะมาลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ระยะเวลาการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงจะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่

แต่เนื่องจากเงื่อนไขข้างต้นไม่รวมการซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเพราะชาวต่างชาติมีสิทธ์ซื้อคอนโดพร้อมกับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ชื่อของชาวต่างชาติเองได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง

(2) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(3) ชาวต่างชาติที่นำเงินตราต่างประเทศมาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของถิ่นที่อยู่นอกหรือจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของการซื้อห้องชุด

ถ้าชาวต่างชาติมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 1 ใน 3 ข้อข้างต้นก็สามารถทำสัญญาซื้อคอนโดได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย โดยการถือกรรมสิทธิ์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติอาคารชุด โดยให้คนต่างชาติ เมื่อรวมกันแล้วชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดได้ไม่เกิน 49% ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

Tagged:คอนโด,อสังหาริมทรัพย์ในไทย, สิทธิ์ครอบครองที่ดิน, ชาวต่างชาติ, การซื้อห้องชุด, คอนโดมิเนียม, สิทธ์ซื้อคอนโด,กรรมสิทธิ์, สำนักงานกฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: