ทำอย่างไรหากถูกปฏิเสธวีซ่าอเมริกา วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น

by admin on June 14, 2022

ถ้าคุณถูกปฏิเสธวีซ่าครอบครัวเช่น วีซ่า แต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น สามารถอุทธรณ์ได้ ตอนที่โดนปฏิเสธจะได้รับเอกสารปฏิเสธที่อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงโดนปฏิเสธ ถ้ามีโอกาสอุทธรณ์ การwaiver และทำคำร้อง I-601 ที่จะยื่นที่ USCIS รัฐบาลอเมริกาทำตาม แบบฟอร์ม I-601 เหตุผลตาม กฎหมายสหรัฐและหลักฐาน เป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ ถ้าไม่ทำตามรายละเอียด และตอบเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นwaiverและอาจเสียเวลาตอนที่เตรียม I601 ต้องเตรียมกฎหมายสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญ เราสามารถช่วยคุณเตรียมได้ เราทำงาน เกี่ยวกับwaiver
มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยทนายความสหรัฐที่มีความเชียวชาญ และชนะหลายคดี เราไม่สามารถการันตีผลได้ทุกคดี

การยื่นwaiverเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าในบางประเภท เช่น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน จำเป็นต้องยื่นwaiver ด้วยแบบฟอร์ม I-601 ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ คำขอวีซ่าwaiverนั้นสำหรับเอกสารแนบท้ายและหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการยื่นเสนอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจะมีมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีและแล้วแต่บุคคลต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการเตรียมหลักฐานเอกสารดังกล่าว เมื่อยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน USCIS เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาหลักฐานและเอกสารต่างๆ สิ่งสำคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขของการยื่นวีซ่า waiver สหรัฐฯที่จะต้องสังเกตคือวีซ่า waiverสหรัฐฯนั้นไม่สามารถที่จะยื่นในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกันกับคำขอวีซ่าสหรัฐฯได้ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นคนไทยจะต้องมีการถูกปฏิเสธวีซ่าจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯมาเสียก่อนจึงจะไปสู่ขั้นตอนการยื่นwaiverวีซ่าที่ถูกปฏิเสธมาได้ โดยผู้ถูกปฏิเสธคำขอวีซ่าสหรัฐฯจะได้รับเอกสารการถูกปฏิเสธไม่ได้รับอนุมัติให้ได้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวจะมีข้อความระบุเหตุผลที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธเอาไว้ เพื่อที่ผู้ถูกปฏิเสธวีซ่าจะสามารถจัดหาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ยื่นประกอบแนบท้ายมากับคำขอวีซ่า waiverได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามเหตุผลที่ถูกปฏิเสธ
ในประเทศไทย การปฏิเสธวีซ่าและการยื่นวีซ่า waiverนั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแยกกันกล่าวคือ หน่วยงาน  USCIS รับผิดชอบด้านวีซ่า waiver  ส่วนสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ในกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบด้านการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอ ตามที่ทนายความคดีครอบครัวของประเทศไทย สุทธิดา ทองขวัญ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ  การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยที่มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงอย่างมากในการถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯของผู้ยื่นคำขอคนไทยทนายความคนเข้าเมืองสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติควรมีความสามารถที่จะคาดการณ์ปัญหาของการปฏิเสธวีซ่าล่วงหน้าได้และสามารถแนะนำวิธีดำเนินการที่ถูกต้องแก่ลูกความได้อีกด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: