ปลดกัญชา กัญชง ทุกส่วนออกจากกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

by admin on June 7, 2022

Credit photo by Skunk News

หลังจากที่ทางรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2564 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ตราขึ้นมาแทน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การถอดกัญชาทุกส่วนออกจากบัญชียาเสพติดโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565เป็นต้นไป ซึ่งจะปลดล็อกทุกส่วนกัญชาออกจากความเป็นยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% จะยังถือว่าเป็นสารเสพติด จะมีการควบคุม ทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต

หลังจากที่นายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเผยแพร่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ให้

1. กัญชาทุกส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด
2. สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC หรือ CBD ไม่เกิน 0.2% ไม่ถือเป็นยาเสพติด
3. มีผลบังคับใช้หลังเผยแพร่ประกาศ 120 วัน (มีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. 65)

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Health & Medical ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพรและอาหาร รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม  Beauty /Product &Innovation และเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการปลูกกัญชาที่ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนั้นไม่จำกัดจำนวนต้นและไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

ตามที่ทนายความคดียาเสพติด สุทธิดา ทองขวัญ แต่การจะปลูกเองภายในครัวเรือนได้นั้นจะต้องทำการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ที่ชื่อว่า “ปลูกกัญ” ส่วนการปลูกในเชิงพาณิชย์ ยังต้องขออนุญาตต่อไป

Leave a Comment

Previous post:

Next post: