ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

by admin on August 13, 2019

 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2562  ที่จะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเหลี่อมล้ำให้สังคม ลดปัญหาการกักตุนเก็งกำไร และกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาษีที่ดินแบบใหม่แบ่งประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีไว้ 4 รายการ ดังนี้

  1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการประกอบเกษตรกรรม กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 0.2% ของฐานภาษี
  2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี
  3. ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี
  4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า กำหนดฐานภาษีที่ 2% และจะเพิ่ม 0.5% ทุกปี ไม่พัฒนา 3 ปีติดต่อกันเสีย 2.5% โดยมีเพดานภาษีสำหรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุด 5%

นับเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาที่ดินส่วนใหญ่แล้วก็จะมีราคาหลายล้านบาท หากลองคิดว่าถ้าเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3% ผู้ที่ครอบครองที่ดินนั้นจะต้องเสียถึงล้านละ 30,000 บาทต่อปี ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่นี้ อาจมีผลกระทบมากสำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกำไรในอนาคต

Tagged : ภาษีที่ดิน,ภาษีสิ่งปลูกสร้าง,บ้าน,เกษตรกรรม,การพาณิชย์,ที่พักอาศัย,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,สำนักงานกฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: