รู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่ทนายทุกคนที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาของเยาวชนได้

by admin on April 24, 2019

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งแก้ไขใหม่ในปี พ.ศ.2559 ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายในคดีให้แก่จำเลยซึ่งเป็นเยาวชนในการพิจารณาคดีมาว่าความโดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทนายความ

การพิจารณาคดีความของเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัว จำเลยจะมีทนายความมาว่าความแก้คดีแทนไม่ได้ แต่จำเลยสามารถมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกับทนายความได้  เนื่องจากคดีบางประเภท มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็ก  กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นมาเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลได้  กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เน้นการว่าความเป็นหลัก ไม่เน้นผลแพ้ชนะ และในคดีไม่เน้นการลงโทษ แต่เน้นให้เยาวชนสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้ กล่าวคือมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา และฟื้นฟูพฤติกรรมของเยาวชน

การเป็นที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากบุคคลนั้นเป็นทนายความจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวเสียก่อน จึงจะทำหน้าที่ได้ ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นใบอนุญาตนั้นเอง โดยปัจจุบันทนายที่ปรึกษาในคดีของเยาวชนได้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวได้มีการเปิดอบรมเป็นประจำทุกปี

 

Keyword : ทนายความ, ศาลเยาวชนและครอบครัว, คดีเยาวชนและครอบครัว,  การพิจารณาคดีลับ,  การลงโทษ,  จำเลยเยาวชน, กฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย, ตำรวจจับ, สำนักงานกฎหมาย, ทนายความ,ใบอนุญาติ, ฟื้นฟูพฤติกรรมของเยาวชน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: