ลดความคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้าน

by admin on August 24, 2021

โดยการใช้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ฝาก ที่สถาบันการเงินส่งเงินสมทบเป็นประจำ 0.01% ของยอดเงินฝากตาม มาตรา 53 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551กำหนดให้คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามจำนวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู้ฝากทุกบัญชีรวมกัน หากมีหนี้สินค้างชำระให้หักเงินออกมาก่อน แล้วจ่ายคืนส่วนที่เหลือ โดยคิดเป็น 1 ผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน รวมทุกบัญชี แต่ไม่นับรวมสถาบันการเงินอื่น และมาตรา 54 ระบุหากกำหนดวงเงินที่คุ้มครองเกินกว่า 1 ล้านบาท ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ตั้งแต่ปี 2555 ได้กำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 50 ล้านบาท และลดหลั่นกันมาเรื่อยๆ จนในปี 2563 ก็กำหนดให้คุ้มครองเงินฝาก ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเริ่มในวันที่ 11 สิงหาคม เป็นวันแรก

สำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากนั้น จะเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง คุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก และ 5.ใบรับฝากเงิน ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ทั้งนี้ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน และได้รับผลกระทบอาจปรึกษาทนายความล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการได้ เพื่อร้องขอเป็นเจ้าหนี้ล้มละลาย แต่ถูกห้ามมิให้ร้องเป็นคดีใหม่ตามมาตรา 64 

Photo by Pictures of Money

Leave a Comment

Previous post:

Next post: