ลาป่วยกี่วันใช้ใบรับรองแพทย์

by admin on เมษายน 20, 2020

เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์แม้จะลาป่วยเพียงวันเดียว ระเบียบดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

หลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาเมื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 นั้น แต่การประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงานซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขหรือมีระเบียบใดๆ ออกมาใช้ชั่วคราว พรบ.คุ้มครองแรงงานจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลาป่วยยังคงต้องใช้ใบรับรองแพทย์ก็ต่อเมื่อเป็นการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แต่เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ดังนี้สามารถทำได้หรือไม่ ทนายความคดีแรงงานได้แบ่งออกไว้เป็นสองกรณีดังต่อไปนี้

พนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติการลา ยังคงมีหน้าที่ต้องทำตามระเบียบวันลาของบริษัทนั้นๆ แม้ว่าลาป่วยไม่ถึง 3 วันก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะมาตรการที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทอาจจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อลาป่วย 2 หรือ 3 วัน

พนักงานผู้ลาป่วย หากนายจ้างใช้มาตรการลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และลูกจ้างผู้ลาป่วยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหากมีการเลิกจ้างงาน ลดเงินเดือน หรือการลงโทษใดๆ เนื่องจากลาป่วยดังกล่าวนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะโต้งแย้งการกระทำโดยไม่ชอบของนายจ้างได้

ดังนั้นหากมีการกระทำที่ไม่ชอบโดยกฎหมายของนายจ้าง การปรึกษากับทนายความเป็นการแก้ไขที่จะช่วยให้มีการร้องเรียนนายจ้างต่อกระทรวงแรงงานได้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: