วีซ่าแต่งงานอเมริกาแบบฉุกเฉิน

by admin on October 30, 2020

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงาน USCIS สาขาประเทศไทย ได้ปิดทำการลงอย่างถาวรแล้ว ทำให้หลายคนเข้าใจว่าการยื่นวีซ่าถาวรของสหรัฐอเมริกา  ในประเทศไทยนั้น ยื่นไม่ได้แล้ว

ปัจจุบัน USCIS สาขาประเทศไทย ได้โอนภาระหน้าที่ดังกล่าวให้แก่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อ         ทำหน้าที่แทน ดังนั้น ผู้สมัครวีซ่าถาวรจึงยังสามารถยื่นคำร้องวีซ่าโดยไม่ต้องยื่นผ่านหน่วยงาน USCIS ในสหรัฐอเมริกาได้ แต่ยื่นไปที่สถานทูตฯ แทน และการยื่นแบบนี้เราไม่ได้เรียกว่าการยื่นแบบ DCF แต่เราจะเรียกว่า “การยื่นวีซ่าในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้น” (วีซ่าแต่งงานอเมริกาแบบฉุกเฉิน)

ซึ่งผู้สมัครวีซ่าในลักษณะนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ เช่น เป็นผู้สมัครวีซ่าประเภท I-130, Petitioner US citizen ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป,  เหตุให้ Petitioner ต้องรีบเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นต้น หากมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดก็สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรกับสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ได้โดยตรงแล้ว และเมื่อสถานทูตอนุญาตผู้สมัครจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ข้อดี คือ รวดเร็วมาก โดยระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 3-4 เดือน เท่านั้น ถ้าเทียบกับการยื่นในวิธีปกติ ซึ่งอยู่ที่ 12-15 เดือน และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารไปต่างประเทศด้วย

ข้อเสีย คือ ต้องจัดเตรียมเอกสารที่พิสูจน์ว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะขอยื่นโดยวิธีแบบนี้ได้ (วิธีปกติไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: