ผู้เสียหายจากวัคซีนโควิคสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

by admin on July 12, 2022

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องได้แก่ ผู้รับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ ตามประกาศของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศนี้ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศนี้ คือ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีอายุความให้ร้องขอได้ ภายใน 2 ปี นับแต่ทราบความเสียหาย หากไม่พอใจคำวินิจฉัยของแพทย์ สามารถอุมธรรืได้ ภายใน 30 วัน ที่สำนักงานสาธารณสุข หรือสาขาเขตพื้นที่ และหากเลขาธิการไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ห้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใน 30 วัน

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่เป็นความเสียหายโดยเกิดจากการรับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ฯลฯ อย่างไรก็ดี วัคซีนที่ฉีดนั้น ต้องเป็นวัคซีนตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรี โดยย้ำว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ

แม้ว่าอายุคตวามตามประกาศนี้จะมีอายุความ 2 ปี แต่ ในคดีละเมิดทางการแพทย์ ทนายความจิราพร ทองปล้อง ทนายความคดีละเมิดทางการแพทย์ กล่าวว่า หากต้องการฟ้องต่อศาล มีอายุความ 1 ปี ผู้ที่ประสบกับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนควรปรึกษาทนายความพื่อความชัดเจนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่อาจมีข้อเท็จจริงแตกต่างกันออกไป

Credit photo by: adhunters adhunters

Leave a Comment

Previous post:

Next post: