สัญญาก่อนสมรส

by admin on March 13, 2021

ไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น สัญญาก่อนสมรส ก็คือ สัญญาที่คู่สมรสทำไว้เพื่อยกเว้นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสนั่นเอง

เช่น ฝ่ายชายมีบ้านอยู่แล้วก่อนสมรส ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นฝ่ายชายเป็นเจ้าของบ้านแค่คนเดียว แต่หากทำสัญญาก่อนสมรส ฝ่ายชายจะเขียนให้บ้านเป็นสินสมรสเพื่อให้ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าของร่วมกันก็ได้ หรือ ฝ่ายหญิงมีเงินจากการทำงานที่ได้มาหลังการสมรส ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นสินสมรส แต่หากทำสัญญาก่อนสมรส ฝ่ายหญิงจะเขียนให้เงินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวเฉพาะของผู้หญิงก็ได้

สรุปได้ว่า เราสามารถกำหนดจะให้ทรัพย์สินอะไรบ้างเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส โดยแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้

Related Posts: จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดอะไรดีกว่ากัน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: