สิทธิในการฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์

by admin on May 22, 2019

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีประเด็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาเรียกร้องให้มี การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

หากท่านเห็นว่าท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาล ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิที่จะดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้มีการรับผิดได้ ตามฐานของกฎหมายที่มีอยู่ทั้งในส่วนของ คดีแพ่งในส่วนของเรื่องสัญญาและละเมิด และในคดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่น และความผิดฐานกระทำโดยประมาท ดังนั้น หากท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ตามสิทธิของท่านไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเรียกร้องในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาได้

ทั้งนี้หากความเสียหายเกิดขึ้นจากบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลของรัฐ ในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนนั้น จะมีความพิเศษตรงที่ท่านจะฟ้องหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ โดยตรงไม่ได้ ท่าน จะต้องฟ้องนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นๆ สังกัดอยู่ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี  2539 (ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้สิทธิในการฟ้องคดีทางแพ่งของท่านเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด นั่นคือยังฟ้องได้แต่ต้องฟ้องให้ ถูกคนเท่านั้นเอง) หากท่านต้องการปรึกษาหรือทราบข้อกฎหมายในการดำเนินคดีแก่โรงพยาบาลหรือบุคลากรของ โรงพยาบาลเรามีทนายความที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน

 

Keyword : บริการทางการแพทย์, ความเสียหายที่เกิดจากแพทย์, ค่าสินไหมทดแทน, ,ละเมิด, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, เจ้าหน้าที่, ทันแพทย์, จักษุแพทย์, โรงพยาบาล, สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, ผู้เสียหาย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: