สิทธิในการรับมรดกบุตรนอกสมรส

by admin on August 13, 2019

คู่รักที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตร บุตรดังกล่าวคือบุตรนอกสมรส ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อเห็นว่าบิดามีการอุปการะเลี้ยงดู ส่งเสียให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุล ซึ่งถือเป็นการรับรองโดยพฤติการณ์หรือโดยพฤตินัยแล้ว เด็กก็จะมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของพ่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบุตรนอกสมรส ที่บิดารับรองแล้วถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดก

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1285/2508 ระบุว่า บุตรนอกสมรสที่บิดายังมิได้จดทะเบียนรับรองบุตร แต่มีพฤติการณ์เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเป็นบุตรนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเสมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิเพียงรับมรดกบิดาได้ ส่วนบิดาไม่มีกฎหมาย บัญญัติให้มีสิทธิและหน้าที่ต่อบุตรนอกสมรสที่ยังมิได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรแต่ประการใด

Tagged: สามี,ภรรยา,จดทะเบียนสมรส,บุตรนอกสมรส,อุปการะเลี้ยงดู,ทายาทโดยธรรม,การรับรอง,สิทธิ์ในการรับมรดก,ผู้สืบสันดาน,สิทธิ,หน้าที่,กฎหมายครอบครัว,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานกฎหมาย,ทนายความ,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: