หนี้สมรส

by admin on July 2, 2019

เมื่อสามีภริยาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการสินสมรสร่วมกัน เรื่องของหนี้สิน หากสามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งไปก่อให้เกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องร่วมกันรับผิดต่อเจ้าหนี้ด้วยหนี้สมรสที่สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย จะต้อง รับผิดร่วมกัน แม้ว่าจะมีชื่อคู่สมรสเพียงฝ่ายเดียวในการก่อหนี้มี 4 กรณี ดังนี้

1.หนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือน การจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ฉะนั้น ไม่ว่าสามีหรือภริยาเป็นผู้ไปก่อขึ้นแม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหนี้เหล่านี้จะต้องมีจำนวนพอสมควรตามอัตภาพ  หากมากเกินไปจะกลายเป็นหนี้ส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่ก่อหนี้นั้น

2.หนี้ที่เกี่ยวกับสินสมรสเช่น หนี้ค่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่เป็นสินสมรส หนี้เงินกู้ยืมมาเพื่อไถ่ถอนบ้านหรือที่ดินที่เป็นสินสมรส ฯลฯ

3.หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานที่สามีและภรรยาทำด้วยกัน เช่น เปิดร้านขายของด้วยกัน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในกิจการค้า เช่น ค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า เป็นต้น

4.หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน จึงถือเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา เช่น การลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ที่คู่สมรสของตนเป็นผู้กู้ หรือการให้ความยินยอมด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือในการที่คู่สมรสเป็นผู้กู้ในสัญญากู้ เป็นต้น

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าหนี้สมรสแบ่งออกเป็นได้หลายรูปแบบและในบางกรณีไม่อาจทราบได้ว่าหนี้การกระทำนั้นถือเป็นหนี้สมรสด้วย

Tagged : หนี้สมรส,จดทะเบียนสมรส,การจัดการสินสมรส,การก่อหนี้,สินสมรส,หนี้ส่วนตัว,หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงาน, การจัดหาสิ่งจำเป็น,หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อ,สามี,ภริยา,ทนายความ,สำนักงานกฎหมาย,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความผู้เชี่ยวชาญ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: