หย่าต่างประเทศ ชอบด้วยกฎหมายไทยหรือไม่

by admin on October 30, 2020

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าไม่ว่าทำขึ้นที่ประเทศไหนก็มีผลสมบูรณ์ทั่วโลกการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย จึงไม่ได้จำเป็นว่า ต้องกลับมาหย่าที่ประเทศไทย

หากมีคำพิพากษาหย่า หรือใบหย่าจากต่างประเทศ สามารถนำมาจดบันทึกการหย่าในประเทศไทย ได้ ขั้นตอนในการบันทึกการหย่าที่สำนักงานเขตเป็นเพียงขั้นตอนทางทะเบียนในการบันทึกสถานะครอบครัวเท่านั้น

หากผู้ที่มีสัญชาติไทยต้องติดต่อราชการหรือเอกชนในประเทศไทย และจำเป็นต้องแสดงเอกสารแสดงสถานะ ก็สามารถนำทะเบียนหย่า รวมทั้งคำพิพากษาหย่าในต่างประเทศมาบันทึกสถานะครอบครัวในประเทศไทยได้

โดยปกติ ไม่จำเป็นต้องมาฟ้องหย่าซ้ำซ้อนในประเทศไทยอีก เพราะหากจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องพิจารณาตามกฎหมายขัดกัน ฟ้องที่ไหน ต้องดูเหตุหย่าที่นั่น ซึ่งอาจจะมีกรณีที่ว่า หย่าต่างประเทศแต่ไม่เคยอยู่กินร่วมกันในประเทศ อาจไม่เข้าเหตุหย่าที่จะหย่าได้ตามกฎหมายไทยเพราะ สถานที่จดทะเบียนสมรสไม่ใช่สถานที่อันเป็นมูลเหตุหย่าตามกฎหมาย

ในกระบวนการในการรับรองเอกสารในแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน และยุ่งยากสำหรับคนทั่วไป ในการที่จะนำเอกสารไปรับรองที่สถานทูตไทยในประเทศที่ออกเอกสาร แล้วนำมาแปลรับรองที่กงสุลประเทศไทย จึงควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ในการจดบันทึกการหย่าก่อนเพื่อให้การดำเนินการครบสมบูรณ์ตามขั้นตอน เพื่อจะได้นำเอกสารไปใช้ได้

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: