เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้ส่งมอบโฉนดเพื่อบังคับคดี

by admin on March 1, 2021

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3278/2532 จำเลยมีหน้าที่ต้องโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งถึงที่สุดแล้ว เมื่อปรากฏว่าโฉนดที่ดินพิพาทจำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ร้อง และผู้ร้องไม่ยอมส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทแก่ศาลเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ การที่ผู้ร้องได้ฟ้องจำเลยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง ไม่เป็นเหตุให้งดการบังคับคดีในคดีนี้ไว้ได้ มีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาททั้งหมดในคดีนี้ต่อศาลภายใน 15 วันเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาต่อไป 

โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทต่อศาลเพื่อดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ คำสั่งของศาลเช่นว่านี้ย่อมไม่ทำให้ผู้ร้องสูญเสียสิทธิในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ทั้งโฉนดที่ดินพิพาทที่ส่งมอบต่อศาลก็เพื่อไปดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาเท่านั้น หาใช่เอาไปเสียจากการยึดถือครอบครองของผู้ร้อง

คดีครอบครัวที่ศาลมีคำสั่งให้แบ่งสินสมรส จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู ที่ต้องมีการบังคับตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ  ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทต่อศาลเพื่อดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: