เลื่อนเก็บ ‘ภาษีที่ดินฯ’ ใหม่ เป็นเดือน สิงหาคม 2563

by admin on December 7, 2020

กระทรวงมหาดไทยประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่ จากเดิมเมษายนไปเป็นสิงหาคม 2563เนื่องจากเนื่องความล่าช้าของการออกกฎหมายลำดับรองอีก 8 ฉบับ

ในการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการยื้อเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มนายทุนที่ถือครองที่ดินไว้ในมือจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังจัดการหรือดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินไม่ทันตามกำหนด จึงทำให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวต้องออกมาชี้แจงว่าการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับกลุ่มบุคคลหรือนายทุน แต่เกิดจากการออกกฎหมายลำดับรองยังไม่แล้วเสร็จทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงได้ประกาศเลื่อนการใช้กฎหมายออกไป

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบดังนั้นหากมีการประกาศใช้กฎหมายในเวลานี้อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล และไม่กล้าตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: