แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิแพ่งให้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี

by admin on September 10, 2020

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศราชกิจจาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในเรื่องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในฉบับที่ 32 นี้ มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยระหว่างบุคคลที่จะเป็นคู่ความกัน อาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอม และอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาได้หากศาลเห็นว่าสมควร โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

การเพิ่มวิธีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีตามกฎหมายใหม่ อาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้คดีจบเร็วยิ่งขึ้นและยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ก่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสัญญาประนีประนอมยอมความให้ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังอีก

อย่างไรก็ดีการไกล่เกลี่ยนควรมีทนายความผู้เชี่ยวชาญในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อทำให้การตกลงเป็นไปได้รัดกุมทั้งในเรื่องของการได้รับหรือเสียผลประโยชน์ ไม่ควรตกลงเองโดยไม่มีการปรึกษาผู้มีความรู้เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดการผิดสัญญา และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องในภายหลังได้

Leave a Comment

Previous post: