ไม่พาลูกกลับต่างประเทศ เป็นความผิดหรือไม่?

by admin on March 15, 2021

ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา หลายประเทศประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด-19  ทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ หลายครอบครัวที่มีคู่สมรสต่างชาติฝ่ายแม่ของเด็กที่มีสัญชาติไทยพาตัวเด็กกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยโดยมีกำหนดกลับแน่นอนไว้แล้ว แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยมีมาตรการและข้อห้ามในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้แม่เด็กไม่สามารถพาเด็กกลับไปยังถิ่นที่อยู่ประจำของเด็กในต่างประเทศได้ หรือสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แม่เด็กเกิดความกลัวไม่พาลูกกลับต่างประเทศที่พักอาศัยเดิม เพราะคิดว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่าหรืออยู่ง่ายกว่าต่างประเทศ

กรณีนี้แม่ของเด็กอาจมีความเสี่ยงที่พ่อของเด็กจะมาฟ้องร้องเพื่อขอให้แม่ของเด็กส่งตัวเด็กกลับไปในต่างประเทศซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ประจำของเด็กตาม พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับสิทธิควบคุมดูแลเด็กหรือคดีเฮก ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการขอให้ส่งตัวเด็กกลับถิ่นที่อยู่ประจำในต่างประเทศ

ดังนั้น แม่ของเด็กต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการฟ้องคดีเกี่ยวกับคดีเฮกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ศาลจะมีข้อยกเว้นว่าจะไม่ส่งเด็กกลับคืนประเทศถิ่นที่อยู่ประจำแห่งสุดท้ายของเด็ก หากฝ่ายที่พาตัวเด็กมาอยู่ในประเทศไทยพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเด็กสามารถปรับตัวอยู่ในประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ แนวทางในการต่อสู้คดีเฮกก็ควรได้รับคำแนะนำจากทนายความคดีเฮกที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีเฮกด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายเฉพาะ

Leave a Comment

Previous post: