ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ฟ้องขอค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่

by admin on May 17, 2019

ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมไทยเราทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทำงานมักนิยมมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “อยู่ก่อนแต่ง” เพื่อเป็นการทดลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคสมัยใหม่จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

            เนื่องจากในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้บุตรที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ผู้เป็นบิดาอาจไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้  ในกรณีที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกที่เกิดมาจะถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นแม่เพียงผู้เดียว และจะเป็นลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ดังนั้นผู้เป็นพ่อก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย แต่ต่อมาถ้าแม่ต้องการให้พ่อจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ก็จะต้องให้พ่อดำเนินการรับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อเสียก่อน จึงจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูบุตรได้

กรณีลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ในทางกฎหมายเราเรียกว่า “บุตรนอกสมรส”  ซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดวิธีการที่จะเป็นทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็น “บุตรชอบด้วยกฎหมาย” ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  1. บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร
  2. บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายภายหลัง
  3. ศาลพิพากษาว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนรับรองบุตรจะต้องให้บิดาไปจดทะเบียนรับรองบุตรกับนายทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอในแต่ละจังหวัด โดยมารดาต้องให้ความยินยอม รวมทั้งเด็กต้องให้ความยินยอม หากต้องการรายละเอียดหรือคำปรึกษาเพิ่มเติมสำนักงานกฎหมายของเรามีทนายความผู้เชี่ยวชาญในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมาเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านแก้ไขข้อปัญหาได้

 

Keyword : ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร,บุตรชอบด้วยกฎหมาย,พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน,บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร,บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายภายหลัง,ศาลพิพากษา,สิทธิเรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูบุตร,ทนายความ,ที่ปรึกษา,สำนักงานทนายความ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: