มติให้ 4 คดีความผิดทางอาญา เป็นคดีพิเศษ

by admin on November 29, 2017

คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติให้ 4 คดีความผิดทางอาญา เป็นคดีพิเศษ

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ

——————————–

                   ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้

                 เรื่องที่ ๑ กรณี กล่าวหาว่ามีขบวนการฟอกเงินเกี่ยวกับการทุจริตในการทําธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงาน สกสค.) กับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จํากัด กับพวก

                  เรื่องที่ ๒ กรณี กล่าวหาว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด มีพฤติการณ์เข้าข่าย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและหลีกเลี่ยงภาษีอากร

                  เรื่องที่ ๓ กรณี บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จํากัด กับพวก ได้ร่วมกันฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่อง ตรวจหาสารเสพติดยี่ห้ออัลฟ่า ๖ (ALPHA6) ที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กับกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย

                  เรื่องที่ ๔ กรณี ขบวนการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการทุจริตสัญญาระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ตามโครงการรับจํานําข้าว ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

***ทนายความที่สามารถให้คำปรึกษาและว่าความคดีอาญาในประเทศไทยของสำนักงานทนายความชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ มีประสบการณ์หลายสิบปีในคดีฉ้อโกงประชาชน และเชี่ยวชาญในคดีไทยและนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ***

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: