ทำยังไงถ้าอยากหย่าแต่ไม่มีเหตุหย่า

by admin on พฤษภาคม 18, 2023

ศาลสูงสุดแห่งอินเดียได้เสนอให้ความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานที่ไม่มีวันกลับคืนดีกันเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการหย่าร้าง โดยที่การแต่งงานล้มเหลวอย่างไม่สามารถกลับคืนดีกันได้อีก คู่สมรสควรแยกกันอยู่อย่างน้อยหกปีก่อนที่จะสามารถเจรจาหย่าร้างได้ จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ครั้งสุดท้ายที่คู่สมรสใช้ชีวิตร่วมกัน ประเภทการเรียกร้องของสามีและภรรยา คำสั่งศาลที่ออกในระหว่างการดำเนินคดี และผลกระทบที่เพิ่มขึ้นต่อความสัมพันธ์ รวมถึงความพยายามในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้การไกล่เกลี่ยของศาล นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงเรื่องอำนาจปกครองบุตร ค่าเลี้ยงดูหลังจากการหย่าที่ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนถึงสิทธิของบุตรที่ควรได้รับตามสิทธิการดูแลขั้นพื้นฐานด้วย

มาตรา 1453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุว่า ผู้หญิงที่หย่าจากสามีเก่าแล้วจะสามารถแต่งงานใหม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลา 310 วัน นับตั้งแต่วันที่การสมรสเดิมสิ้นสุดลง หากฝ่ายหญิงมีความจำเป็นต้องแต่งงานใหม่ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่รับรองว่าไม่มีบุตรต่อนายทะเบียน กฎหมายการหย่าร้างของประเทศไทยตามที่อ้างถึงในมาตรา 1514 นิยามการหย่าว่ามีผลโดยความยินยอมร่วมกันหรือโดยคำพิพากษาของศาลเท่านั้น และมาตรา 1516 ระบุเหตุแห่งการหย่าร้าง

รูปภาพจาก: 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: