ร่างกฎหมายให้สิทธิแพทย์ปลูกกัญชาได้

August 14, 2020

กระทรวงสาธารณะสุขเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชา แก่ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ปลูกกัญชาเพื่อรักษาได้ ในอนาคตแพทย์และหมอพื้นบ้านอาจจะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการรักษา ผลิต นำเข้าหรือส่งออกกัญชาได้ กฎหมายที่มีอยู่เดิมนั้นไม่อนุญาตให้แพทย์และหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาเพื่อการรักษาได้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากร่างดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาก็จะช่วยให้ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญาชาสามารถผลิตยากัญชา ครอบครอง หรือส่งออกได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศอีกต่อไป การขออนุญาตเพื่อใช้กัญชาในทางใดๆ แน่นอนว่าการดำเนินการจะต้องยุ่งยากเนื่องจากกัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ดังนั้นในกระบวนการขออนุญาตที่อาจจะต้องมีทนายความยาเสพติดเป็นผู้ช่วยเพื่อให้ได้รับอนุญาต

Read the full article →

ประท้วงหยุดล็อคดาวน์

August 13, 2020

คนบางกลุ่มในกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาล ไม่ต้องการให้มีการประกาศล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของCOVID-19อีกครั้ง กลุ่มผู้ประท้วงนี้ได้เรียกร้องให้ยุติมาตรการจำกัดสิทธิในการพูดและการชุมนุมอย่างเสรีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การจำกัดสิทธิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มผู้ประท้วงโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษาและแรงงานไทยทั้งสองกลุ่มนี้ได้ชักชวนให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยใหม่และจัดตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ตามหลักกาประชาธิปไตย ประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในปี 2549 นายทักษิณ ชินวัตร ถูกขับออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองเสรีภาพในการพูดในมาตรา 34 ดังนี้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น” แต่เสรีภาพในการพูดของรัฐธรรมนูญนั้นถูกจำกัด เมื่อมุ่งตรงต่อการที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี “การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน” นักวิจารณ์ของการประท้วงกล่าวว่า การชุมนุมได้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 หากมีผู้ชุมนุมมากกว่า 10 คนขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และยังเข้าเงื่อนไขตามมาตรการควบคุมโรคอีกด้วย

Read the full article →

ลาป่วยกี่วันใช้ใบรับรองแพทย์

April 20, 2020

เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์แม้จะลาป่วยเพียงวันเดียว ระเบียบดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ หลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาเมื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 นั้น แต่การประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงานซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขหรือมีระเบียบใดๆ ออกมาใช้ชั่วคราว พรบ.คุ้มครองแรงงานจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลาป่วยยังคงต้องใช้ใบรับรองแพทย์ก็ต่อเมื่อเป็นการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แต่เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ดังนี้สามารถทำได้หรือไม่ ทนายความคดีแรงงานได้แบ่งออกไว้เป็นสองกรณีดังต่อไปนี้ พนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติการลา ยังคงมีหน้าที่ต้องทำตามระเบียบวันลาของบริษัทนั้นๆ แม้ว่าลาป่วยไม่ถึง 3 วันก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะมาตรการที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทอาจจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อลาป่วย 2 หรือ 3 วัน พนักงานผู้ลาป่วย หากนายจ้างใช้มาตรการลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และลูกจ้างผู้ลาป่วยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหากมีการเลิกจ้างงาน ลดเงินเดือน หรือการลงโทษใดๆ เนื่องจากลาป่วยดังกล่าวนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะโต้งแย้งการกระทำโดยไม่ชอบของนายจ้างได้ ดังนั้นหากมีการกระทำที่ไม่ชอบโดยกฎหมายของนายจ้าง การปรึกษากับทนายความเป็นการแก้ไขที่จะช่วยให้มีการร้องเรียนนายจ้างต่อกระทรวงแรงงานได้

Read the full article →

กักตุน-ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจริงผิดกฎหมายหรือไม่

April 16, 2020

หน้ากากอนามัยในยุคนี้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปแล้ว เมื่อมีการกักตุนสินค้าหรือขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจริงหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยเกินราคา   ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เริ่มหาซื้อยาก มีการกักตุน และเสนอขายในราคาที่แพงกว่าปกติ เหตุผลหลักที่มีการกักตุนนั้นซึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อไปขายต่อเก็งกำไร เช่นหน้ากากอนามัยที่เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมขายแผ่นละ 1 บาท แต่ผู้ต้องหานำไปขายต่อสูงสุดแผ่นละ 15 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฉวยโอกาสกักตุน ในช่วงที่เกิดวิกฤต การเพิ่มราคาสินค้าดังกล่าวมีความผิดต่อกฎหมายใด ทนายความคดีธุรกิจ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานขายสินค้าเกินราคาไว้ ดังนี้ ประเทศไทยมีกฎหมาย คือ พรบ.ราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้เกินราคาที่ขายกันอยู่ได้ และการกักตุน จะต้องมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมก่อน จึงจะสามารถอาผิดได้ และต้องเป็นกรณีที่กักตุนไว้เพื่อจำหน่าย หรือนำออกจำหน่ายล่าช้า ตรงกันข้ามหากยังไม่มีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมการกักตุนไว้เพื่อจำหน่ายก็จะไม่มีความผิด แต่ประกาศดังกล่าวนั้นจะใช้หรือให้ได้เห็นแค่เพียงช่วงที่เป็นวิกฤตในบางสถานการณ์เท่านั้น  ไม่ใช่กฎหมายที่ผลใช้อยู่ตลอดอย่างกฎหมายอื่น

Read the full article →