ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

August 23, 2019

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ให้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยให้ผู้ทวงถามหนี้ ติดต่อลูกหนี้ หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการทวงหนี้ทั่วไป แต่ใช้กับเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อทางการค้าปกติ หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ เจ้าหนี้โดยชอบตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น หากเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางปกครอง คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ สามารถสั่งให้หยุดการกระทำได้ แต่ถ้ายังฝ่าฝืนก็อาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท โดยปกติแล้วการทวงหนี้ ติดตามหนี้เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการดำเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ แต่ประกาศฉบับนี้ได้ออกมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อควบคุมไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้เกินตามที่ประกาศกำหนดไว้ Tagged:, โอนหนี้, ผู้บริโภค, หนี้โดยชอบ, […]

Read the full article →

เลียม เฮมส์เวิร์ธ ฟ้องหย่า ไมลีย์ ไซรัส ไม่มีแบ่งสินสมรส ไม่มีค่าเลี้ยงดู

August 22, 2019

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เลียม เฮมส์เวิร์ธ นักแสดงชาวออสเตรเลียได้ยื่นฟ้องหย่า ไมลีย์ ไซรัสนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันต่อศาลนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ฝ่ายชายให้เหตุผลว่า “ความแตกต่างที่ไม่สามารถปรับเข้าหากันได้” เป็นสาเหตุของการแยกทางของทั้งคู่ เอกสารทางศาลระบุว่าทั้งสองเพิ่งแต่งงานกันได้ 7 เดือน โดยสมรสกันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมปี 2561 แต่วันที่แยกกันอยู่ หรือจะถูกกำหนดต่อไปภายหลัง นอกจากนี้เอกสารทางศาลระบุว่าทั้งเฮมส์เวิร์ธและไซรัสต่างทำสัญญาข้อตกลงก่อนสมรสไว้แล้ว ดังนั้นเฮมส์เวิร์ธจึงร้องขอต่อศาลว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่กัน โดยปกติแล้วการฟ้องหย่าจะสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู และการจัดการทรัพย์สินต่างๆ ทั้งที่เป็นสินส่วนตัวและสินสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายได้ แต่เนื่องจากในกรณีของเลียม เฮมส์เวิร์ธและไมลีย์ ไซรัสที่ได้ตกลงทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ดังนั้นการจัดการทรัพย์สินต่างๆ และการเรียกค่าเลี้ยงดู ทั้งคู่จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว สัญญาก่อนสมรส เป็นสัญญาที่คู่สมรสนิยมทำขึ้นก่อนมีการการจดทะเบียนสมรส เนื่องจาก สามารถตกลงเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่างๆ การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยวางแผนด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สินตลอดจน การวางแผนชีวิตครอบครัวไว้ล่วงหน้า Tagged:  สำนักงานกฎหมาย, ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, สัญญาก่อนแต่งงาน, ศาลนครลอสแองเจลิส, ค่าเลี้ยงดู, สมรส, ทรัพย์สิน, ไมลีย์ ไซรัส, การแยกทาง, เลียม เฮมส์เวิร์ธ, แต่งงาน, […]

Read the full article →

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดได้จริงหรือ?

August 14, 2019

ประเทศไทยยังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติไม่เสื่อมคลาย เหตุผลหลักๆ คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้ง ทะเล ภูเขา น้ำตก อีกทั้งอาหาร ที่สำคัญค่าครองชีพต่ำก็ไม่แพง ทำให้ต่างชาติจากหลายประเทศอยากจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแบบถาวร การที่ชาวต่างชาติจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ตามกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในประเทศไทย เว้นแต่ว่าจะมาลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ระยะเวลาการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงจะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่เนื่องจากเงื่อนไขข้างต้นไม่รวมการซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเพราะชาวต่างชาติมีสิทธ์ซื้อคอนโดพร้อมกับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ชื่อของชาวต่างชาติเองได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง (2) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3) ชาวต่างชาติที่นำเงินตราต่างประเทศมาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของถิ่นที่อยู่นอกหรือจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของการซื้อห้องชุด ถ้าชาวต่างชาติมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 1 ใน 3 ข้อข้างต้นก็สามารถทำสัญญาซื้อคอนโดได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย โดยการถือกรรมสิทธิ์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติอาคารชุด โดยให้คนต่างชาติ เมื่อรวมกันแล้วชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดได้ไม่เกิน 49% ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น Tagged:คอนโด,อสังหาริมทรัพย์ในไทย, สิทธิ์ครอบครองที่ดิน, ชาวต่างชาติ, การซื้อห้องชุด, คอนโดมิเนียม, สิทธ์ซื้อคอนโด,กรรมสิทธิ์, สำนักงานกฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

Read the full article →

DBD ลดอัตราค่าเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่      

August 13, 2019

กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมีการลดอัตราค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนธุรกิจใหม่  และลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดจะมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 5,500 บาท จากเดิมที่จะมีอัตราระหว่าง 5,000 – 275,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 1,000 บาท จากเดิมจะมีอัตราค่าธรรมเนียมระหว่าง 1,000 – 5,000 บาท เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการเสียอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกลงแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย ทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง สามารถดำเนินการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงฯ หรือการเพิ่มทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีเวลาและสถานที่มาเป็นอุปสรรค Tagged : กฎกระทรวง,กระทรวงพาณิชย์,ค่าธรรมเนียม,ตรวจเอกสาร,ขอสำเนา,คำรับรอง,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,นิติบุคคล,จดทะเบียน,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ผู้ประกอบการ,ธุรกิจ,สำนักงานกฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

Read the full article →