การจัดตั้งและดำเนินงานมูลนิธิ

July 2, 2019

ในปัจจุบันมีผู้สนใจก่อตั้งมูลนิธิกันมาก แต่ยังไม่เข้าใจการดำเนินการจัดตั้งว่ามีขั้นตอนอย่างไร เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจะต้องดำเนินการอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111ได้กำหนดให้มูลนิธิ ต้องมีข้อบังคับและต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ การก่อตั้งมูลนิธิ ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลมารวมกันปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการในเรื่อง ทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ, จัดทำข้อบังคับของมูลนิธิ, กำหนดที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิ,แต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ เป็นต้น แต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการยื่นเรื่องราวของมูลนิธิ และสุดท้ายให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิ มูลนิธิเกิดขั้นจากคน ๆ หนึ่ง หรือคนหลาย ๆ คน ที่ต้องการที่จะทำ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ทวีป หรือโลกใบนี้  ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมอยู่มากมาย  และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด […]

Read the full article →

หมิ่นประมาทในทางแพ่งกับหมิ่นประมาทในทางอาญา

June 13, 2019

Description :ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความผิดในฐานหมิ่นประมาทนั้นมีองค์ประกอบและความเสียหายที่ต่างกันออกไป ดังนี้ หมิ่นประมาทในทางแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ ส่วนความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่าความแตกต่างของหมิ่นประมาทในทางแพ่งกับหมิ่นประมาททางอาญาต่างกันตรงที่ “เจตนา”  กล่าวคือ หมิ่นประมาททางอาญา จะต้องกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยไม่เจตนา หรือโดยประมาท ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ส่วนในทางแพ่ง แม้ไม่มีเจตนาก็ถือว่าหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลิ่นเล่อ ก็ต้องรับผิดทางละเมิด ในกรณีหมิ่นประมาททางแพ่งนั้น การกล่าวหรือไขข่าวข้อความที่เป็นความจริง ไม่ถือเป็นละเมิด ตรงข้ามกับทางอาญา แม้จะเป็นข้อความที่เป็นจริง ก็อาจมีความผิดได้ เพราะกฎหมายห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ในประเด็นเรื่องความเสียหายความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ผลของการใส่ความจะเป็นการเสียหายต่อชื่อเสียง ทำให้ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ส่วนความเสียหายอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด เช่น เสียหายต่อทางทำมาหาได้ การใส่ความนั้นก็ไม่เป็นการหมิ่นประมาทในทางอาญาแต่เป็นหมิ่นประมาททางแพ่ง ส่วนหมิ่นประมาทในทางแพ่ง กำหนดความเสียหายไว้กว้างกว่าทางอาญา เพราะนอกจากความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้ว ยังรวมถึงความเสียหายต่อทางทำมาหาได้ เกียรติคุณ หรือทางเจริญอีกด้วย Keword :คำดูหมิ่น, คำหมิ่นประมาท, คำหยาบคาย, การถ่มน้ำลาย, บุคคลที่สาม, พูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่จริง, ความเสียหาย, […]

Read the full article →

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการขึ้นสู่กระบวนการศาลยุติธรรม

June 6, 2019

Title : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการขึ้นสู่กระบวนการศาลยุติธรรม Descrription : เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับใหม่ประกาศใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กำหนดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา โดยแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) ความผิดอันยอมความได้ (2) ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดฐานประมาท, ทำร้ายร่างกาย, ขู่เข็ญ, ดูหมิ่น, ต้อนไล่สัตว์ผู้อื่น, ปล่อยสัตว์ละเลย, รังแกข่มแหงผู้อื่นทำให้อับอาย ตามประมวลกฎหมายอาญา (3) ความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนด ในพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงมีความเห็นว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคํานึงถึงความยินยอมของ คู่กรณีเป็นสําคัญทําให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ Keyword : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, กระบวนการศาลยุติธรรม, ลดปริมาณคดี, ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา, ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา, ความผิดอันยอมความได้, ,ความผิดลหุโทษ ,ทุนทรัพย์, สำนักงานกฎหมาย

Read the full article →

สิทธิในการฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์

May 22, 2019

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีประเด็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาเรียกร้องให้มี การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ หากท่านเห็นว่าท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาล ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิที่จะดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้มีการรับผิดได้ ตามฐานของกฎหมายที่มีอยู่ทั้งในส่วนของ คดีแพ่งในส่วนของเรื่องสัญญาและละเมิด และในคดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่น และความผิดฐานกระทำโดยประมาท ดังนั้น หากท่านได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ตามสิทธิของท่านไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเรียกร้องในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาได้ ทั้งนี้หากความเสียหายเกิดขึ้นจากบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลของรัฐ ในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนนั้น จะมีความพิเศษตรงที่ท่านจะฟ้องหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ โดยตรงไม่ได้ ท่าน จะต้องฟ้องนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นๆ สังกัดอยู่ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี  2539 (ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้สิทธิในการฟ้องคดีทางแพ่งของท่านเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด นั่นคือยังฟ้องได้แต่ต้องฟ้องให้ ถูกคนเท่านั้นเอง) หากท่านต้องการปรึกษาหรือทราบข้อกฎหมายในการดำเนินคดีแก่โรงพยาบาลหรือบุคลากรของ โรงพยาบาลเรามีทนายความที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน   Keyword : บริการทางการแพทย์, ความเสียหายที่เกิดจากแพทย์, ค่าสินไหมทดแทน, ,ละเมิด, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, เจ้าหน้าที่, ทันแพทย์, จักษุแพทย์, โรงพยาบาล, สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, ผู้เสียหาย

Read the full article →