แก๊งปลอมวีซ่าหลอกนักท่องเที่ยวเข้าอเมริกาในรูปแบบแพกเกจทัวร์

April 25, 2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวจับกุมแก๊งปลอมวีซ่าอเมริกา จำนวน 3 ราย เป็นคนไทยสองคนและคนจีนหนึ่งคน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวจีน 2 ราย เข้าร้องทุกข์กับตำรวจว่ามีกลุ่มคนร้าย 3 คน หลอกลวงให้ทำวีซ่าปลอมเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย 189,800 บาท โดยชาวจีนผู้เป็นสามีและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยนั้น มีหน้าที่ติดต่อเหยื่อชาวจีนในประเทศจีนผ่านโซเชียลมีเดียว่าสามารถทำวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ได้ พร้อมกับระบุค่าใช้จ่ายการทำวีซ่าและเสนอแพกเกจทัวร์เพื่อให้เดินทางมาทำวีซ่าในประเทศไทย แต่สุดท้ายวีซ่าก็ไม่สามารถใช้เดินทางไปยังประเทศปลายทางได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตาม การยื่นขอวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทต่างๆ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและยุ่งยาก โดยเฉพาะวีซ่าประเภท immigration ต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหรัฐอเมริกาในการช่วยจัดเตรียมคำขอและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นคำขอมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น     Keyword : การปลอมแปลงเอกสาร, การฉ้อโกง, วีซ่าสหรัฐอเมริกา, การทำวีซ่า, ถูกหลอก, คนจีน, คนไทย,  ที่ปรึกษากฏหมาย,สำนักงานกฎหมาย, ทนายความ, […]

Read the full article →

รู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่ทนายทุกคนที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาของเยาวชนได้

April 24, 2019

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งแก้ไขใหม่ในปี พ.ศ.2559 ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายในคดีให้แก่จำเลยซึ่งเป็นเยาวชนในการพิจารณาคดีมาว่าความโดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทนายความ การพิจารณาคดีความของเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัว จำเลยจะมีทนายความมาว่าความแก้คดีแทนไม่ได้ แต่จำเลยสามารถมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกับทนายความได้  เนื่องจากคดีบางประเภท มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็ก  กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นมาเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลได้  กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เน้นการว่าความเป็นหลัก ไม่เน้นผลแพ้ชนะ และในคดีไม่เน้นการลงโทษ แต่เน้นให้เยาวชนสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้ กล่าวคือมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา และฟื้นฟูพฤติกรรมของเยาวชน การเป็นที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากบุคคลนั้นเป็นทนายความจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวเสียก่อน จึงจะทำหน้าที่ได้ ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นใบอนุญาตนั้นเอง โดยปัจจุบันทนายที่ปรึกษาในคดีของเยาวชนได้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวได้มีการเปิดอบรมเป็นประจำทุกปี   Keyword : ทนายความ, ศาลเยาวชนและครอบครัว, คดีเยาวชนและครอบครัว,  การพิจารณาคดีลับ,  การลงโทษ,  จำเลยเยาวชน, กฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย, ตำรวจจับ, สำนักงานกฎหมาย, ทนายความ,ใบอนุญาติ, ฟื้นฟูพฤติกรรมของเยาวชน

Read the full article →

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแก้ใหม่

April 12, 2019

ราชกิจจานุเบกษาออกกฎหมายวิอาญาใหม่เพื่อจะป้องกันสิทธิของจำเลย ที่ไม่มีทนายความ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 การไต่สวนมูลฟ้องในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อการ คุ้มครองสิทธิของจำเลยเนื่องจากจำเลยอาจจะไม่มีทนายความ คอยช่วยเหลือ ซึ่งทำให้จำเลยถูกลิดรอนสิทธิและไม่มีโอกาสที่จะต่อสุ้คดี ไว้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ในคดีที่มีโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องศาล ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยไม่มีทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้ และในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยมาศาลโดยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความ  ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยให้ศาลจ่ายเงินและค่าทนายความที่ศาลตั้ง การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของจำเลยที่จะมีโอกาสต่อสู้คดีให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมมากที่สุด และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทนายความในคดีอาญาที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้จำเลยเข้าถึงสืทธิอันพึงมีตามกฎหมาย Keyword ทนายความ, สืบพยาน, จำเลย, โจทก์, อัตราโทษ, ข้อเท็จจริง, ไต่สวนมูลฟ้อง, ศาลตั้งทนายความ, ออกหมายจับ, ปรึกษากฏหมาย, สืบพยาน, ความยุติธรรม, การพิจารณา, สำนักงานกฎหมาย, การตั้งทนายความ,คดีอาญา,จำเลยคดีอาญา,พรบ.วิธีพิจารณาความอาญา

Read the full article →

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ แก่ลูกจ้าง

April 12, 2019

    สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างโดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์ 7 ประการ คือ เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างสามารถลากิจธุระอันจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอดและหลังคลอดได้ไม่เกิน 98 วัน จากเดิมที่มีสิทธิลาเพียง 90 วัน เพิ่มอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่  20 ปีขึ้นไปจะได้ค่าชดเชย 400 วัน เปลี่ยนตัวนายจ้างหากลูกจ้างไม่ยินยอมสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้าง  นายจ้างย้ายสถานประกอบการไปที่อี่นหากลูกจ้างไม่ยินยอมสามารถบอกเลิกจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตามอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้าง หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน  ให้ลูกจ้างในบางอาชีพที่ทำงานเกินเวลาปกติลูกจ้างฟ้องขอได้ ลูกจ้างไม่ว่าหญิงหรือชายจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้กำหนดเอาไว้ การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มบุคคลผู้ใช้แรงงานและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้หากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อขัดแย้งกันด้านคดีแรงงาน จำเป็นต้องอาศัยทนายความเชี่ยวชาญในการว่ากล่าวในคดีกันต่อไป Keyword กฎหมายแรงงาน,กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, ลูกจ้าง,ค่าชดเชย, เงินเกษียณ, การเลิกจ้าง, อายุงาน, นายจ้าง, สิทธิค่าชดเชย, เหตุเลิกจ้าง, ย้ายที่ทำงาน, คุ้มครองแรงงาน, เงินเดือน, เงินพิเศษ,, ปรึกษากฏหมายแรงงาน, […]

Read the full article →