รู้จักกับ..กฎหมายควบคุมสื่อ

July 12, 2018

ปัญหาสื่อละเมิดจริยธรรม สื่อขาดความเป็นมืออาชีพ เป็นปัญหาหลักที่กำลังบั่นทอนวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพสื่อที่มีอยู่ก็ไม่สามารถกำกับ หรือควบคุมกันเองได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ แนวทางสำคัญในแก้ปัญหาตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้น คือ การผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อเพื่อตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งจำนวนไม่น้อยขาดความรับผิดชอบ และละเมิดผู้อื่น นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายความในหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สื่อมืออาชีพ” จัดทำโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถึงภารกิจที่กรรมการปฏิรูปประเทศเสนอให้รัฐบาลผลักดัน มีอยู่ 2 เรื่อง ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ มีข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น ร่าง พ.ร.บ.กำกับจริยธรรมสื่อ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน –  เนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวมีทั้งหมด 97 มาตรา หลักการสำคัญกำหนดให้มีการกำกับ ตรวจสอบสื่อในด้านจริยธรรม –  กำหนดให้การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพเพื่อกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนต้องไปจดแจ้งกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ –  ให้มีการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” โดยให้มีอำนาจขึ้นทะเบียน ออก และเพิกถอนในอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและรับคำร้องอุทธรณ์ในกรณีผู้เสียหายอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรวิชาชีพ –  คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ 5 คน ปลัดกระทรวง 4 […]

Read the full article →

1 มี.ค.นี้ ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ 2 ท่อน” ตามมาตรฐานของแพทยสภา

July 5, 2018

1 มี.ค.นี้ ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ 2 ท่อน” ตามมาตรฐานของแพทยสภา เมื่อวันที่ 13 กพ. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า แพทยสภาได้กำหนดแบบมาตรฐานของใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้กับผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ เนื่องจากแต่เดิมไม่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนด 5 โรคต้องห้าม ได้แก่ โรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ  โดยรายละเอียดใบรับรองแพทย์แบบมาตรฐานใหม่แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพกรอกประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัด ประวัติเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความจริง ส่วนที่ 2 ของแพทย์รับรองผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ ว่า ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม […]

Read the full article →

เจาะถ้ำเขาหลวงผิดพรบ.อุทยาน หรือไม่

July 5, 2018

                      เจาะถ้ำเขาหลวงผิดพรบ.อุทยาน หรือไม่ เป็นอีกหนึ่งประเด็นถกเถียงล่าสุดในโลกออนไลน์ว่าการเจาะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอน 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เองได้มีคำตอบจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับความกังวลต่อข้อถกเถียงเรื่องการเจาะถ้ำช่วยทั้ง 13 ชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า  “ การเจาะถ้ำหรือกระทำการอื่นใดในเขตอุทยานหรือป่าไม้ แม้จะมีความผิดตาม พรบ.อุทยาน หรือ พรบ.ป่าไม้ แต่ถ้ากระทำเพื่อช่วย 13 ชีวิต ก็เป็นการกระทำความผิดด้วย “ความจำเป็น” เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ทุกท่านที่กำลังช่วยน้องๆ ทำไปเถอะ ไม่ต้องดูหรอกว่ากฎหมายจะว่าอย่างไร ชีวิตน้องๆ เหล่านั้นสำคัญกว่ามาบังคับใช้กฎหมายในยามนี้ ” ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67  บัญญัติว่า […]

Read the full article →

ประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย เริ่มบังคับใช้ 1 พค.นี้

July 3, 2018

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ประกาศให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่ควบคุมตามสัญญา โดยกำหนดเงื่อนไขหลายประการที่มีลักษณะที่เป็นข้อปฎิบัติ หรือที่เป็นข้อห้ามที่กำหนดลงในสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะมีมาตราการในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกาศดังกล่าวนั้น เป็นอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยในระหว่างช่วงเวลานี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เงื่อนไขในสัญญาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือลักษณะ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป  ผู้อยู่ภายใต้บังคับ – ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ให้เช่า) เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึง หอพัก และโรงแรม – ผู้เช่า รวมถึงผู้เช่าช่วงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา    ข้อปฎิบัติของผู้ให้เช่า ในสัญญาเช่าต้องมีข้อกำหนด หรือรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ ตัวอักษรต้องอ่านชัดเจน มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้งและรายละเอียดของทรัพย์ที่ให้เช่า ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยต้องแสดง วิธีการและระยะเวลาที่ต้องชำระไว้ด้วย ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่า ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน […]

Read the full article →