หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดแก้ไขใหม่

November 19, 2020

กรมบังคับคดี กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สาระสำคัญของกฎกระทรวงคือ 1. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ที่สมควรขายในการขายทอดตลาดและการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา 2. ทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจกำหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 กรณีที่ราคาประเมินตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 2.2 กรณีที่พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดราคาทรัพย์ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพย์ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือ มีการโต้แย้งหรือมีคำคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียในราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ 3. กรณีที่ป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทำการใดที่ทำให้ เสียความยุติธรรมทั้งในการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการบังคับคดีแพ่ง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณ์ใบการบังคับคดีแพ่ง ทำให้ผู้ที่ต้องการบังคับตามสิทธิของตนเมื่อมีคำพิพากษา คดีแพ่งถึงที่สุดแล้ว เมื่อชนะคดีแพ่ง บางคดีจำเลยจะจ่ายเงินทันที แต่บ่างคนแม้แพ้คดี จะยังไม่ยอมจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องบังคับคดี ซึ่งกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดจะช่วย ให้ผู้ชนะคดี ได้เงินอย่างสมควร ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 

Read the full article →

รัฐบาลไทยเปิดตัวเว็บไซต์การศึกษากัญชาทางการแพทย์

November 19, 2020

ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ในเดือนธันวาคม 2561 นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพิ่งประกาศเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เว็บไซต์กัญชาเพื่อทางการแพทย์ของรัฐบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ เพื่อสร้างความรู้ เปลี่ยนความเข้าใจให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ครบวงจร อัดแน่นด้วยข้อมูลสุขภาพ ตั้งแต่การปลูก ผลิต รักษา วิจัย และประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาติให้ใช้กัญชากับผู้ป่วยได้แต่แล้ว แต่ในบางประเทศอย่าง Canada และ Uruguay การใช้กัญชานั้นไม่เป็นความผิดและสามารถใช้กันได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งอนุญาตจากศาลก่อน แต่สำหรับประเทศไทยนั้นหากต้องการที่จะใช้กัญชาโดยถูกต้องตามกฎหมาย การปรึกษากับทนายความคดีอาญาอาจช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ใดที่กำลังศึกษาเพื่อการที่จะใช้กัญชาในทางการแพทย์อยู่เว็บไซต์ดังกล่าวถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะมีเว็บไซต์ที่ดีแล้วกัญชาก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดตามกฎหมายอยู่และถูกจับกุมได้หากมีการใช้อย่างผิดกฎหมาย

Read the full article →

ลูกสาวแท้ๆ รวมหัว พนง.แบงก์ ปลอมเอกสารถอนเงินเกลี้ยงบัญชี

November 19, 2020

พนักงานธนาคารและลูกสาวแท้ๆ ได้ร่วมกันยักยอกเงินที่ถูกถอนไปจากธนาคารพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวนกว่า 350 ล้านบาท โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เสียหายเป็นหญิงชรานอนป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ต้องเจาะคอ มือเท้าอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่โรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาด้วยที่บ้านถูกปล่อยปละละเลยและได้รับการกายภาพบำบัดไม่ดีเป็นเหตุให้หญิงชรา เริ่มตรวจสอบหาเงินในธนาคารที่ฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย 2 บัญชี รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ แต่พบว่าไม่มีเหลือแล้ว และเมื่อสอบถามลูกสาวและเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรกลับถูกเพิกเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ต่อมาความจริงปรากฎว่าลูกสาวของผู้เสียหายได้ร่วมกับพนักงานธนาคารจำนวน 4 คน เปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ จากเดิมที่ต้องลงลายมือชื่อเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือ และปลอมหนังสือมอบอำนาจเบิกถอนเงินและสั่งจ่ายเช็คแทนในบัญชีกระแสรายวันถอนเงินออกจากบัญชี อีกทั้งลักเอาเงินออกจากกองทุนเปิดฯ ของผู้เสียหายกว่า 250 ล้านบาท ไปจนหมดเกลี้ยง การกระทำดังกล่าวเป็นการยักยอกทรัพย์ของบุคคลอื่นและปลอมเอกสารซึ่งมีความผิดทางอาญา แต่เป็นความผิดที่สามาถตกลงยอมความกันได้

Read the full article →

พ่อไม่จดทะเบียนสมรส มีสิทธิอย่างไรบ้าง

October 30, 2020

ปัจจุบันนี้ มีคู่สมรสหลายคู่ที่ไม่อยากจดทะเบียนสมรสกัน หรือตั้งครรภ์โดยไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา หรือมีความจำเป็นด้านอื่นๆ จึงทำให้บุตรที่เกิดมานั้น เป็นบุตรที่ไม่ชอบกฎหมายของบิดา ตามกฎหมายกำหนดให้บุตร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ เนื่องจากมารดาเป็นผู้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมา แต่บุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน หรือบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังที่บุตรเกิด ในกรณีที่มารดาบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายจะถือว่าบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่เป็นบุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาบิดาไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกสมรสหรือบุตรที่ตนไม่ได้รับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย และในทางกลับกันบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุตรไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน แต่ในเรื่องสิทธิในการรับมรดกนั้น หากบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้รับการรับรองโดยพฤตินัย เช่น รับรองให้ใช้นามสกุล เปิดเผยต่อบุคคลอื่นว่าเป็นบุตรของตนโดยชัดแจ้ง หรือให้การอุปการะเลี้ยงดูต่างๆ พฤติการณ์รับรองโดยพฤตินัยเหล่านี้ บุตรนอกสมรสหรือบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา มีสิทธิรับมรดกของบิดา แต่บิดาจะไม่สิทธิรับมรดกของบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Read the full article →