• Hot!

    พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘

    พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ________________ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน                             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   […]