Hot! กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

พ.ศ.2559

                                    อาสัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                         (๑)  คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                         เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง

                         หรือเครื่องหมายร่วม

                         (ก)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  ๑  ถึง  ๕  อย่าง                          อย่างละ             ๑,๐๐๐ บาท

                         (ข)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  มากกว่า  ๕  อย่าง                      จำพวกละ          ๙,๐๐๐  บาท

                         (๒)  รูปเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ

                         เครื่องหมายรับรอง  หรือเครื่องหมายร่วม

                         ที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน  ๕  เซนติเมตร

                         ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกิน

                         เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร                                    เซนติเมตรละ           ๒๐๐  บาท

                         (๓)  คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (๑)                                        ฉบับละ                    ๒,๐๐๐  บาท

                         (๔) คำขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน

                         เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ

                         เครื่องหมายรับรอง          หรือเครื่องหมายร่วม                                คำขอละ                   ๒,๐๐๐  บาท

                         (๕)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                         เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง

                         หรือ  เครื่องหมายร่วม

                         (ก)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  ๑  ถึง  ๕  อย่าง                         อย่างละ                   ๖๐๐  บาท

                         (ข)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  มากกว่า  ๕  อย่าง                      จำพวกละ                 ๕,๔๐๐  บาท

                         (๖)  ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน                                ฉบับละ                     ๒๐๐  บาท

                         (๗)  คำขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ

                         ในเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ

                         เครื่องหมายรับรอง  หรือเครื่องหมายร่วม                                        คำขอละ                    ๒,๐๐๐  บาท

                         (๘)  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

                         การจดทะเบียนตาม  (๕)                                                              คำขอละ                     ๔๐๐  บาท

                         (๙)  การต่ออายุการจดทะเบียนตาม  (๕)

                         (ก)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  ๑  ถึง  ๕  อย่าง                        อย่างละ                     ๒,๐๐๐  บาท

                         (ข)  สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก  มากกว่า  ๕  อย่าง                   จำพวกละ                    ๑๘,๐๐๐  บาท

                         (๑๐)  คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอน

                         การจดทะเบียนตาม  (๕)                                                               ฉบับละ                      ๑,๐๐๐  บาท

                         (๑๑)  คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้

                         เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ                                     คำขอละ                      ๑,๐๐๐  บาท

                         (๑๒)  การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้

                         เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ                                     สัญญาละ                     ๒,๐๐๐  บาท

                         (๑๓)  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

                         การจดทะเบียนตาม  (๑๒)                                                           คำขอละ                        ๔๐๐  บาท

                         (๑๔)  คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตาม  (๑๒)                          คำขอละ                        ๔๐๐  บาท

                         (๑๕)  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียน

                         ตาม  (๑)  (๗)  หรือ  (๑๑)                                                           คำขอละ                        ๒๐๐  บาท

                         (๑๖)  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วย

                         การใช้เครื่องหมายรับรอง

                         (ก)  ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง                                   คำขอละ                        ๒๐๐  บาท

                         (ข)  หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง                                   คำขอละ                        ๔๐๐  บาท

                         (๑๗)  คำอุทธรณ์

                         (ก)  อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตาม

                         มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๗

                         หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา  ๓๗                            ฉบับละ                          ๔,๐๐๐  บาท

                          (๑๘)   การตรวจค้นข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                          เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง

                          หรือเครื่องหมายร่วม

                          หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว

                          เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง                                            ชั่วโมงละ                      ๒๐๐  บาท

                          (๑๙)  การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                          เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง

                          หรือเครื่องหมายร่วม  พร้อมคำรับรอง                                          ฉบับละ                         ๔๐๐  บาท

                          (๒๐) การขอคัดสำเนาเอกสาร                                                     หน้าละ                          ๒๐  บาท

                          (๒๑)  การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน

                          (ก)  เอกสารไม่เกิน  ๔๐  หน้า                                                    หน้าละ                            ๒๐  บาท

                          (ข)  เอกสารเกิน ๔๐  หน้า                                                        ฉบับละ                            ๘๐๐  บาท

                         (๒๒)  การขอหนังสือรับรองรายการการจดทะเบียน                      ฉบับละ                            ๑๐๐  บาท

                         (๒๓)  คำขออื่น                                                                        คำขอละ                          ๒๐๐  บาท

                         (๒๔)  การจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน

                         ระหว่างประเทศและคำขออื่นภายใต้พิธีสารมาดริด

                         (ก)  บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน                           คำขอละ                        ๒,๐๐๐  บาท

                         (ข)  บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอต่ออายุ  คำขอโอน

                         คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  และคำขออื่นๆ                                     คำขอละ                        ๑,๐๐๐  บาท

                         (ค)  คำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

                         แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร                                         คำขอละ                        ๒,๐๐๐  บาท

 

                          ข้อ  ๓  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๒  แก่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการ                                                         

ส่วนท้องถิ่น

 

   ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekly Reload Bonus - Neon 54 casino! Immediate Byte Pro Immediate Unity Profit