• พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๗) พ.ศ.  ๒๕๖๒

  พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๗) พ.ศ.  ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๗) พ.ศ.  ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วนที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐ […]

 • Germany Passes New Immigration Law to Meet Record Labor Shortages

  While most western countries are searching for ways to crack down on immigration, Germany recently passed a new immigration bill that seeks to attract more skilled workers from outside the EU in an attempt to […]

 • US Pushing Thailand to Allow Foreign Workers to Unionize

  The United States is calling on the Thai government to allow foreign workers to set up labor unions, stating that the move is to to protect the rights of migrants in Thailand. Under existing Thailand […]

 • Hot!

  Thai Commerce Ministry Denies Child Labor Accusations

  Thailand’s Ministry of Commerce is denying a U.S. allegation that children and foreign laborers are employed in the Thai fishing industry.  The allegations were followed by an American campaign asking consumers to boycott Thai frozen […]