• ข่มขืนโทษสูงสุดประหารชีวิต(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 2562)

  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ให้ไว้ ณ วนที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตรา      ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” มาตรา      ๒     พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา […]

 • Supreme Court Upholds Constitutionality of Sex Offender Registry Lists

  The US high court ruled recently that sex offender registry lists do not violate the constitution and upheld the federal government’s authority to require sex offender registration. The 2006 law upheld by the Supreme Court […]

 • Sweden Passes New Sexual Consent Law

  Sweden passed a new sexual consent law, going into effect on July 1, that makes explicit consent pivotal in sex crime cases, according to The Local. With the change, it is now illegal in Sweden […]

 • Hot!

  Kinky Sex and the Law: BDSM Liability Risks

  The novel and movie “Fifty Shades of Grey” may be making BDSM part of mainstream sex culture, but adults should be wary of the potential liability risks kinky sex poses especially with regard to consent, […]

 • Hot!

  Man Takes ‘Upskirt’ Photos of Teen at Target, Didn’t Commit Crime

  It wasn’t illegal for a 61-year-old man in Oregon to take secret photos up a 13-year-old’s skirt in the aisle at Target, reports The Guardian. The ruling judge Eric Butterfield said Patrick Buono’s actions were […]

 • Hot!

  Child Abuser Caught Fleeing to Burma

  A 93-year-old Australian man attempted to escape charges that he raped four young Thai sisters by fleeing illegally into Burma, Thai police say. But instead of being taken to Burma’s largest city, Rangoon, and deported […]