• ข่มขืนโทษสูงสุดประหารชีวิต(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 2562)

  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ให้ไว้ ณ วนที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตรา      ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” มาตรา      ๒     พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา […]

 • Hot!

  Amendments to copyright act 2015

  Amendments to copyright act 2015 The Copyright Act of 2015 was published in the Royal Gazette on February 5, 2015 and came into effect 180 days after the publication in the Royal Gazette. The Act […]

 • Hot!

  California Prosecutor Could Face Disbarment

  A California Bar Court Judge is recommending Del Norte County District Attorney Jon Alexander be disbarred for his “checkered” disciplinary record, reports Courthouse News Service. Alexander’s latest infraction, which he was dishonest about, adds to a […]

 • Hot!

  UN Set to Impose Worldwide Regulations on Guns

  United Nations leaders are proposing a treaty to restrict firearms worldwide. In March, the UN General Assembly will gather in New York City to review and negotiate a renrewal of the global Arms Trade Treaty (ATT). […]

 • Hot!

  Myanmar Investment Law on Hold

  Bangkok Post | Myanmar President Thein Sein is holding off on a foreign investment bill asking for amendments to the law that aims to open up the long-isolated nation to overseas trade. The president returned […]

 • Hot!

  Federal Judge Reinstates Unconstitutional NDAA Law

  Info Wars | Late Monday night a federal judge in New York, Raymond Lohier, granted the Obama administration an “emergency” stay that temporarily blocks a ruling by U.S. District Judge Katherine Forrest last week blocking […]